AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE


VERKOOP VAN DE PRODUCTEN

De Apparatuur en de Diensten van Somfy Protect worden te koop aangeboden op haar websites en in de documentatie onder nakoming van artikel L. 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht van toepassing in Frankrijk, dat met name voorzien in de mogelijkheid voor de potentiële koper, alvorens tot een definitieve bestelling over te gaan, kennis te nemen van de belangrijkste kenmerken van de producten die hij bij de firma wil aanschaffen.


RECHT VAN TERUGTREKKING

De Apparatuur of Diensten zijn geheel onder verantwoordelijkheid van de Klant gekozen en gekocht. Somfy Protect stelt zich niet aansprakelijk als de gekochte Apparatuur of Diensten niet kunnen worden gebruikt om welke reden dan ook.

Somfy Protect erkent echter het recht van de koper, conform het toepasselijk recht, zijn order terug te trekken, de direct bij Somfy Protect gekochte Apparatuur te retourneren en terugbetaling te ontvangen, onder voorbehoud van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1. De Klant verplicht zich te antwoorden op vragen om informatie op basis waarvan zijn identiteit kan worden vastgesteld als hij gebeld wordt door de onderhoudsdienst van Somfy Protect.

2. Voor de Apparatuur, conform de artikelen L. 121-21 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht, heeft de koper een termijn van veertien (14) volle dagen om deze, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de order, een product te retourneren in de originele verpakking en in een toestand om weer verkocht te kunnen worden; bij gebreke hiervan kan hij geen verzoek doen tot vervanging of terugbetaling. Terugbetaling is beperkt tot het orderbedrag incl. BTW, met uitsluiting van iedere andere vergoeding voor welke reden dan ook. De kosten van het retourneren komen voor rekening van de koper.

3. Ten aanzien van de inschrijving voor de Diensten verbonden aan het gebruik van de Apparatuur, heeft de koper veertien (14) volle dagen om zich terug te trekken vanaf de datum waarop de overeenkomst is geaccepteerd.

4. De Apparatuur moet op kosten van de Klant, volledig functioneel en in de originele verpakking, worden geretourneerd naar het volgende adres: Somfy Protect by Myfox S.A.S., Regent Park II – Bâtiment 1, 2460 voie l’Occitane, 31670 Labège, Frankrijk.

5. Somfy Protect verplicht zich de Klant het volledige gefactureerde bedrag bij ontvangst van de geretourneerde Producten terug te betalen, na inspectie van de Apparatuur door de technische dienst van Somfy Protect en onder voorbehoud van bevestiging van het feit dat de apparatuur normaal kan worden gebruikt en conform de aanbevelingen voor het gebruik vermeld in de gebruikershandleiding en op de websites: www.somfyprotect.com, www.getmyfox.com, myfox.me, evology.myfox.me, www.myfox-online.com, www.myfox-evology.com. Door de terugbetaling te accepteren, ziet de Klant uitdrukkelijk af van iedere latere actie met het doel Somfy Protect aansprakelijk te stellen of een schadevergoeding van Somfy Protect te eisen.


DIENSTVERLENER EN PLAATSBEPALING

Somfy Protect levert de Dienst door middel van een server (de "Server") die gehost is in een beveiligd onafhankelijk centrum van Somfy Protect, conform de controle-, beschermings- en beveiligingsnormen die vereist zijn om de interne en externe veiligheid en de betrouwbaarheid van de inhoud van de database te kunnen waarborgen.

De hosters van de Server zijn: Intrinsec, Besloten vennootschap met een kapitaal van € 480.000 geregistreerd onder nummer 402 336 085 en gevestigd te 215, avenue Georges Clemenceau in NANTERRE; IGUANE Solutions, Besloten vennootschap met een kapitaal van € 44.641, geregistreerd onder nummer 432 269 165 en gevestigd te 41, rue Boissy d’Anglas in 75008 PARIJS; en Amazon Web Services, Vennootschap volgens Amerikaans recht gevestigd te 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210.


OPENBAAR TOEZICHT

Somfy Protect informeert de Klant dat voor de installatie van camera's in openbare ruimtes of het observeren van een ruimte die open is voor het publiek vooraf toestemming van de préfecture vereist is, conform de bepalingen van de Artikelen 10 en volgende van de Wet nr 95-73 van 21 januari 1995. Somfy Protect informeert de Klant ook dat het gebruik van de Diensten in het kader van de relatie werkgever/werknemer vereist dat de betrokken werknemers worden geïnformeerd (Art. L.1222-4 van het Wetboek van Arbeidsrecht).

Voor iedere aanvullende informatie over de geldende wetgeving en regels ten aanzien van videobewaking, verzoekt Somfy Protect de Klant telefonisch contact op te nemen met de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden, haar website te raadplegen op het adres http://www.cnil.fr, of de andere bevoegde instanties te raadplegen in andere jurisdicties.


TELEBEVEILIGING OP MAAT (BESCHIKBAR VOOR BEPAALDE PRODUCTEN IALLEEN IN FRANKRIJK)

Somfy Protect stelt een betalende telebeveiligingsservice op maat ter beschikking van de Klant waarmee deze kan profiteren van voorzieningen van telebewaking en fysieke bevestiging geleverd door de firma GROUPE SCUTUM SAS, SAS (Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht) met een kapitaal van € 2.675.197,39, ingeschreven bij het Handelsregister van Créteil onder nummer 309 174 589, hierna te noemen de "Dienstverlener".

Met telebeveiliging op maat kan de Klant, vanaf zijn gebruikerstoegang op de server, de periodes kiezen waarin hij wil profiteren van de telebewakingsdiensten en de voorwaarden volgens welke deze prestatie moet worden gerealiseerd.

De Dienstverlener zorgt voor de voorzieningen van telebewaking en/of fysieke bevestiging en/of behoud van sleutels of andere toegangsmogelijkheden conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en in het bijzonder de Wet van 12 juli 1983.

De Dienstverlener verplicht zich, conform de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de telebewaking van het terrein van de Klant te verzorgen volgens de voorwaarden en tijdens de opgegeven periodes in Telebeveiliging op maat van de Klant beschikbaar in de Gebruikerstoegang op de Server, die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden die als bestelbon geldt en via e-mail voor elke inschrijving op een Telebeveiliging op maat service naar de Klant worden verzonden.

De uitdrukking "Telebewaking" moet worden begrepen als de verwerking van alle ontvangen waarschuwingen en alarmen zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Dienstverleningscontract, dat automatisch wordt overgedragen op de Dienstverlener via de Server.

Hiertoe en alleen in de periodes waarin de telebewaking, zet de Dienstverlener alle noodzakelijke middelen in voor de goede uitvoering en de toepassing van de met de Klant overeengekomen aanwijzingen.


UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE TELEBEVEILIGING OP MAAT

Alle aanwijzingen en details van de telebewakingsservice van de Dienstverlener moeten altijd worden aangegeven, bijgehouden en goedgekeurd in het domein Telebeveiliging op maat van de Gebruikerstoegang van de Klant op de Server. Bij de initiële aanmaak van deze aanwijzingen en details of bij de wijzigingen, wordt een bevestigingse-mail met de informatie die is opgenomen en overgedragen aan de Dienstverlener naar de Klant worden verzonden.

De Klant heeft de mogelijkheid tussen twee (2) bewakingsmodi op afstand te kiezen: de formule "Vrijheid" en de formule "Rust".

In het kader van de formule "Vrijheid", kiest de Klant de periode waarin hij gebruik wil maken van de telebewakingsservice. Buiten deze periodes, levert de Dienstverlener geen services aan de Klant.

In het kader van de formule "Rust",wordt de telebewakingsservice telkens verzorgt, als er een alarm wordt doorgegeven aan de Dienstverlener. De Klant heeft de mogelijkheid ervoor te kiezen de overdracht van alarmen aan de Dienstverlener te vertragen tijdens een temporisatieperiode variërend van 3 tot 4 minuten. Als, voordat deze termijn is afgelopen, iemand inlogt bij de Server met de inloggegevens van de Hoofdtoegang, een Gemachtigde Toegang of een Willekeurige Unieke Code of als de alarmcentrale van geactiveerde status naar gedeactivieerde status gaat, beschouwt de Server het alarm als niet relevant en wordt het niet doorgegeven aan de Dienstverlener. In het andere geval wordt het alarm doorgegeven aan de Dienstverlener. De mogelijkheid de overdracht van de alarmen aan de Dienstverlener te vertragen wordt uitgevoerd onder de enige verantwoordelijkheid van de Klant, die niet kan proberen de Dienstverlener of Somfy Protect verantwoordelijk te stellen in geval van schade veroorzaakt door de vertraagde overdracht aan de Dienstverlener.

Na de ontvangst en de identificatie van het alarm of als er geen overeengekomen signaal is, waarschuwt de Dienstverlener de personen of diensten die zijn aangewezen in de aanwijzingen in de aangegeven volgorde. De formule "Rust" leidt tot een facturatie per aan de Dienstverlener overgedragen alarm. Ten behoeve van de facturatie, wordt overwogen dat een alarm alle aan de Dienstverlener overgedragen codes omvat over een periode van twee uur te rekenen vanaf de eerste gegenereerde code.

Tijdens de werkzame telebewakingsperiodes in het kader van de formule "Vrijheid", ontvangt de Klant geen waarschuwingen meer in geval van detectie van binnendringing of van rook. Tijdens de daadwerkelijke telebewakingsperiodes in het kader van de formule "Rust", ontvangt de Klant alleen waarschuwingen in geval binnendringing of rook worden gedetecteerd, als hij heeft gekozen voor de vertraagde overdracht van alarmen aan de Dienstverlener.


INGEZETTE MIDDELEN

De Dienstverlener beschikt over een gekoppeld netwerk van telebewakingsstations die als een spiegel werken. In geval van storing of overbelasting worden de stromen automatisch naar een ander station geleid dat als ondersteuning optreedt.

De levering, installatie en het onderhoud van de Producten die noodzakelijk zijn voor de inzet van de Telebeveiligingsservice op maat dient door de Klant te worden geregeld.

De Klant moet in het domein dat voor het is gereserveerd op de Server alle wijzigingen van locaties, ruimtes, standplaatsen van detectors die een directe of indirecte invloed hebben op de uitvoering van de prestatie informeren.

In geval van onderbreking of afwijking geconstateerd in de functionering, moet de Klant voor de gehele duur alle nuttige maatregelen nemen om de ruimtes te beveiligen die in deze hypothese niet langer door het systeem worden bewaakt. De Dienstverlener en Somfy Protect kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die tijdens een dergelijke periode optreedt.

Daarnaast wordt de Klant geïnformeerd dat in zoverre de verbinding met de Server die is belast met de overdracht van informatie aan de Dienstverlener de goede functionering van de internetverbinding en een netvoeding nodig is, deze verbinding een zwakte kan omvatten in termen van beveiliging in geval van stroomonderbreking of onderbreking van de internetverbinding. In geval van storing van het distributie- of installatienet van de Klant, kunnen de Dienstverlener en Somfy Protect niet verantwoordelijk worden gesteld voor een afwezige of vertraagde overdracht.

Op basis van de diensten waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven,kan de Dienstverlener genoodzaakt zijn videomiddelen te gebruiken voor de bevestiging waarvan de installatie mogelijk onderworpen is aan wettelijke regels die voor kosten van de Klant zijn en waarover hij erkent geïnformeerd te zijn door de Dienstverlener.

Conform de geldende regelgeving, kan slechts beroep worden gedaan op de politie of de brandweer na een fysieke bevestiging uitgevoerd door een beveiligingsagent en/of door middel van videobewaking.

In geval van overdracht van alarm wegens binnendringing of rook, ontvangt de Dienstverlener een tijdelijke toegang tot de videobewakingscamera's van de Klant, wat hem in staat stelt in real time de bij de Klant opgenomen beelden te zien tijdens de tien (10) minuten die voorafgingen aan de alarmoverdracht. De Dienstverlener kan ook de video's downloaden die zijn opgenomen na het afgaan van het alarm. De Klant geeft het personeel van de Dienstverlener uitdrukkelijk toestemming om de beelden te bekijken die bij hem zijn genomen bij de hierboven aangegeven omstandigheden. Buiten het afgaan van het binnendringings- of rookalarm heeft de Dienstverlener geen toegang tot de videobewakingscamera's van de Klant.

De Klant wordt geïnformeerd dat de telefonische gesprekken worden opgenomen.

De Dienstverlener bewaart de audio- of video-opnames conform de geldende voorschriften.


GEBREKEN - STORINGEN

De Klant verplicht zich onverwijld ieder gebrek of iedere storing van de hardware of de overdracht waarvan hij op de hoogte kan zijn aan de Dienstverlener door te geven De Dienstverlener moet daarentegen de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een slechte werking van de informatieoverdracht van de genoemde producten. De Klant verplicht zich zodra hij kennis heeft van de slechte werking de noodzakelijke corrigerende maatregelen in te stellen om de Dienstverlener vrij te stellen van iedere verantwoordelijkheid.

Als de installatie van de Klant afwijkingen of gebreken vertoont die tijdens de overgang naar de modus daadwerkelijke telebewaking op de Server worden opgeslagen (of het in het kader is van de formule "Vrijheid" of de formule "Rust"), worden automatisch een e-mail en een SMS met waarschuwing verzonden naar de aangewezen geadresseerden om hen te herinneren aan de aanwezigheid van deze afwijkingen en gebreken. De Dienstverlener wordt niet antwoordtermijn gesteld voor het beheer van deze afwijkingen en gebreken. De Dienstverlener en Somfy Protect kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als deze afwijkingen en gebreken hen beletten hun werk te doen of hen hinderen bij de latere uitvoering van hun telebewakingsdiensten.


AANPASSING AAN DE NORMEN

Iedere wijziging van de verleende dienst die noodzakelijk is door een administratieve of reglementaire beslissing komt voor kosten van de Klant.


FYSIEKE BEVESTIG9ING DOOR DE DIENSTVERLENER NA HET ALARM:

ALGEMENE DEFINITIE VAN DE PRESTATIE

De Klant kan vragen om controle- en bevestigingsactiviteiten die kunnen worden gerealiseerd naar aanleiding van het aanslaan van een alarm afgegeven door het elektronische bewakingssysteem van het terrein met telebewaking. Deze activiteiten kunnen "op maat" worden besteld of in het kader van een formule in de vorm van een maandabonnement.

De Dienstverlener verplicht zich zo spoedig mogelijk een beveiligingsagent te sturen die op het terrein zal werken volgens hetgeen is aangegeven in de aanwijzingen. De Dienstverlener verplicht zich deze prestaties uit te voeren met alle noodzakelijke zorg en de noodzakelijk e middelen in te zetten voor de met de Klant overeengekomen beveiliging zonder verplichting tot resultaat.

De Dienstverlener kan, als hij dat noodzakelijk vindt, de hulp inroepen van diensten van een onderaannemer van zijn keuze. Natuurlijk dekt deze overeenkomst geen inspectieronde en andere beveiligingsdiensten die uitgevoerd kunnen worden naast de vraag van de Klant of zijn gemachtigd agent of in het kader van instructies verkregen in het speciale Klantendomein op de Server, met name met betrekking tot de bescherming van ruimtes in geval van incidenten.

Verder behouden de Dienstverlener en Somfy Protect zich het recht voor te allen tijde een einde te maken aan het interventiepakket en om redenen die hij geldig acht met name in geval van te veel voorkomende negatieve bevestigingen.


MIDDELEN INGEZSET VOOR DE INTERVENTIES

Het interventiepersoneel, waarvoor de Dienstverlener de verantwoordelijkheid op zich neemt, beschikt over geschikte Hardware die of door de Dienstverlener, of door de Klant wordt geleverd, afhankelijk van wat in de bijzondere voorwaarden staat.

De Klant verplicht zich het interventiepersoneel van de Dienstverlener toe te laten tot de terreinen om de uitvoering van de prestatie te vereenvoudigen. De Klant verplicht zich zich te houden aan de bepalingen van het besluit van 20 februari 1992 inzake de hygiëne en de beveiliging die van toepassing zijn op de uitgevoerde werkzaamheden in een gebouw door een externe onderneming en om alle maatregelen te nemen (met name ter informatie van de Dienstverlener en van het interventiepersoneel over de risico's die diens terrein vertegenwoordigen) om zich ervan te verzekeren dat het interventiepersoneel haar werk onder de normale beveiligingsvoorwaarden kan uitvoeren.


BEHOUD VAN DE SLEUTELS DOOR DE DIENSTVERLENER

Bij het overdragen van de sleutels of andere middelen om toegang te krijgen (badges, afstandsbedieningen, etc.) aan de Dienstverlener wordt gezamenlijk een overdrachtsbon getekend door de door de Klant en de Dienstverlener aangewezen verantwoordelijken.

Deze overdrachtsbon vermeldt het aantal en de digitale code van de overhandigde sleutels of andere middelen die toegang bieden. De Dienstverlener verplicht zich er zorg voor te dragen dart de sleutels of andere middelen aan hem worden toevertrouwd. In geval van verlies, verdwijnen of diefstal van de sleutels of andere toevertrouwde middelen die toegang bieden, moet de Dienstverlener hier onmiddellijk de Klant van op de hoogte stelen zodat deze de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kan nemen. In geval dat de verantwoordelijkheid van Dienstverlener is vastgesteld, ondersteunt de Dienstverlener de financiële gevolgen die voortvloeien uit een verlies, verdwijning of een diefstal tot een limiet van 7.500 euro. Als gevolg ervan zien de Klant en diens verzekeraars boven dit bedrag af van elk beroep tegen de Dienstverlener en diens verzekeraars.


BESCHRIJVING VANDE HELPSERVICE
(BESCHIKBAAR VOOR BEPAALDE PRODUCTEN IN ALLEEN FRANKRIJK, MONACO EN ANDORRA)


DEFINITIE VAN DE HELPSERVICE

Op basis van de betalende Services waarvoor de Klant zich mogelijk heeft ingeschreven, kan deze profiteren van de ondersteunende voorzieningen (de "Ondersteuning") waarvoor Somfy Protect hem heeft ingeschreven bij de firma IPA Assistance. Hij wordt dan beschouwd als "Begunstigde", volgens de hieronder vastgestelde voorwaarden.

De prestaties van de Ondersteuning waar de Begunstigde van profiteert bestaan, op aanvraag van de Begunstigde, na een inbraak of poging tot inbraak die is gesignaleerd door het Product, zo nodig de hieronder vermelde diensten te regelen en op zich te nemen volgens de ondergenoemde voorwaarden en beperkingen.

- Ontstaansfeit: in geval van inbraak of poging tot inbraak.


ZENDEN VAN EEN BEVEILIGINGSAGENT TER BEVESTIGING

In geval van een waarschuwing via SMS, e-mail of een spraakbericht ontvangen op de mobiele telefoon of de computer van de Begunstigde terwijl deze niet aanwezig is in Gewaarborgde ruimte, stuurt IPA Assistance een beveiligingsagent op diens verzoek en zo snel mogelijk. Deze controleert alleen of er uiterlijke tekenen van inbraak, menselijke of dierlijke aanwezigheid zijn.

Door zich te abonneren op de betaalde Service waaronder de Ondersteuning, staat de Begunstigde de beveiligingsagent toe naar de directe omgeving van de ruimte te gaan zodra de toegang mogelijk is om een fysieke controle van de uitgangen van de ruimte uit te voeren. In geen geval gaat de beveiligingsagent de ruimte binnen. Als het hek op slot is, kan de beveiligingsagent er niet in. In geen geval vervangt de beveiligingsagent de politie.

Als er een inbraak is geconstateerd, informeert de beveiligingsagent onmiddellijk IPA Assistance die de Begunstigde waarschuwt zodat deze de politie die in dit gebied bevoegd is.

IPA Assistance betaalt de kosten voor het zenden van deze beveiligingsagent in geval van een interventie die gerechtvaardigd is door een daadwerkelijke inbraak.

Na twee (2) verplaatsingen per jaar die niet gerechtvaardigd worden door de constatering van een daadwerkelijke inbraak, is elke nieuwe verzoek van de Begunstigde voor de interventie van een beveiligingsagent op het terrein van het Gewaarborgde ruimte voor rekening van de Begunstigde.

In dat geval worden de verplaatsingskosten van deze agent hem medegedeeld tijdens zijn verzoek en worden hem na de interventie gefactureerd. Hij verplicht zich het bedrag per omgaande na ontvangst van de factuur te betalen.

Voor ieder verzoek om interventie moet de Begunstigde vooraf de noodzakelijke stappen ondernemen ter bevestiging van het waarschuwingssignaal, met name door middel van de volgende handelingen:

  • Alles doen wat mogelijk is om een video-bevestiging te krijgen door middel van de Somfy Protect-camera, als de Klant daarover beschikt en als de gebruiksvoorwaarden het toestaan.
  • Gewaarborgde ruimte bellen om te controleren of iemand uit zijn omgeving er niet was op het moment van de ontvangst van het waarschuwingssignaal als het niet mogelijk is een bevestiging per video uit te voeren.

BEWAKING VAN DE RUIMTE ALS GEVOLG VAN EEN INBRAAK

Als de ruimte waar de Producten zijn geïnstalleerd (het "Gewaarborgde ruimte"), door een onverwachte gebeurtenis, niet kan worden gesloten of niet meer aan de normale beveiligingsvoorwaarden voldoet, zorgt IPA Assistance ervoor dat er een bewaker aanwezig is voor de duur van maximaal 24 uur, aaneengesloten of per periode van 12 uur, om voor de bewaking zorg te dragen.

Deze prestatie wordt verleend als de Begunstigde niet ter plaatse is of als hij niet in staat is ter plaatse te blijven vanwege de schade veroorzaakt door de schade.


INSTELLING EN UITVOERING VAN BESCHERMENDE MAASTREGELEN

Als, ten gevolge van een inbraak in de Gewaarborgde ruimte die geleid heeft tot een Hardware-schade, de Begunstigde gedwongen is de reparaties van sloten of ruiten van de Gewaarborgde ruimte te laten uitvoeren, zal IPA Assistance onmiddellijk beveiligingsmaatregelen door het bedrijf te vinden dat zo snel mogelijk kan optreden. IPA Assistance controleert de reparatievoorwaarden van het dienstverlenende bedrijf en stuurt, als de begunstigde akkoord gaat, het dienstverlenende bedrijf naar de Gewaarborgde Ruimte voor de reparatie. IPA Assistance betaalt de reparatiekosten (verplaatsingskosten, arbeidsloon en onderdelen) ten bedrage van € 200 € incl. BTW.


PSYCHOLOGISCHE TELEFONISCHE HULP

In geval van een schade die is opgetreden op de plaats van de gewaarborgde ruimte, die gevoerd heeft tot een psychologische hulpvraag, brengt het medisch team van IPA Assistance de Begunstigde in relatie met een specialist die 5 dagen per week 7, van 8 tot 20 uur kan worden geraadpleegd.

IPA Assistance organiseert en verzorgt drie telefonische consults.

Na deze drie consults komen de kosten voor een eventuele verlenging van de psychologische hulp voor rekening van de Begunstigde.


HULP BIJ ADMINISTRATIEVE STAPPEN

Via een simpel telefoontje van 8.00 tot 19.30 uur, van maandag tot zaterdag met uitzondering van zon- en feestdagen, zoekt en communiceert IPA Assistance aan de Begunstigde de instructieve informatie die hem helpen zijn administratieve handelingen te verrichten na het optreden van een schade met betrekking to een van de volgende onderwerpen: ID-kaart, paspoort, auto/motor, fiscale kwestie, chequeboek, pinpas, bankrekeningen, verzekeringen, etc.


AFKOPEN VAN HET EIGEN RISICO

In het kader van een schade die de Begunstigde heeft opgegeven bij zijn all risk inboedelverzekering of all risk beroepsverzekering, betaalt IPA Assistance hem tot een limiet van maximaal € 100 incl. BTW, de kosten voor herstel van het Gewaarborgde ruimte tot het bedrag van het eigen risico voorzien in het verzekeringscontract All risk inboedel of all risk beroeps van de Begunstigde.

Deze betaling wordt alleen gedaan bij presentatie van:

  • het ontvangstbewijs van de schademelding,
  • het proces-verbaal van de inbraak door de bevoegde instanties,
  • uw all risk inboedelverzekeringspolis of all risk beroepsverzekering waarin het eigen risico vermeld staat,
  • de originele bon van de herstelwerkzaamheden van uw eerste woning of een door u geaccepteerde offerte,
  • uw bankgegevens moeten binnen 15 dagen worden toegezonden.

REGELS VOOR AANGIFTE VAN SCHADE

Om te profiteren van de garanties van de Ondersteuning , moeten de Begunstigden het volgende telefoonnummer bellen: +33 1 55 92 18 31 (nummer zonder verhoogd tarief; de kosten van het gesprek komen voor rekening van de Begunstigde).