Somfy Protect

Beleid INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

2 juli 2021

De Groep Somfy wil uw geprefereerde partner zijn en blijven in het kader van uw kennismaking en ervaring met de slimme woningoplossingen en aanverwante producten en diensten. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en streven naar volledige transparantie over de manier waarop wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij begrijpen uw behoefte om een redelijke graad van controle over uw persoonsgegevens te behouden en verbinden ons ertoe mechanismen, procedures en beleidslijnen te implementeren die de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens gedurende de hele levenscyclus garanderen.

De Groep Somfy heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangesteld die erop toeziet dat onze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.


Hebt u vragen over dit beleid, wilt u uw rechten doen gelden of een klacht indienen bij onze organisatie, neem dan contact op met onze DPO (ongeacht de entiteit van Somfy waarop uw vraag of klacht betrekking heeft):

DPD
50, avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses, France
+33 4 5096 7000
dpo@somfy.com


Dit privacybeleid (het “Beleid”) informeert u over wat u kunt verwachten wanneer SOMFY Protect by Myfox (hierna “SOMFY Protect” genoemd)* persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, namelijk:

*In het kader van dit beleid, verwijst “Somfy Protect” naar de vennootschap Somfy Protect by Myfox, S.A.S., met zetel te Regent Park II – Bâtiment 1, 2460 voie l’Occitane, 31670 Labège, Frankrijk

Wij kunnen ook naar Somfy Protect verwijzen met de termen “wij” of “ons/onze”.

Wij verzoeken u dit Beleid aandachtig te lezen om kennis te nemen van de inhoud ervan.

1. Wie is betrokken bij dit Beleid?

Om u de Diensten te bieden in de best mogelijke omstandigheden, verzamelt en verwerkt SOMFY Protect, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, u betreffende persoonsgegevens.

Dit Beleid is van toepassing:

- wanneer u de websites van SOMFY Protect bezoekt,

- wanneer u zakelijke betrekkingen met SOMFY Protect aanknoopt,

- wanneer u gebruik maakt van de software, van de webapplicaties en de mobiele toepassingen en van de apparatuur van SOMFY Protect (de “Diensten”) of wanneer u verbinding maakt met bepaalde platformen of andere oplossingen die wij u aanbieden of ter beschikking stellen.

Dit Beleid is niet van toepassing op de werknemers van of sollicitanten voor een betrekking bij de groep Somfy, die worden verwezen naar het privacybeleid op onze carrièrewebsite: https://www.somfy-group.com/en-en/careers/getting-to-know-us/somfy-privacy-policy-recruitment.

2. Wie is verantwoordelijk?

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de bij u verzamelde persoonsgegevens is SOMFY Protect, die die gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de Diensten (de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Indien SOMFY Protect u toegang biedt tot zijn Diensten en Producten via een externe website of dienstverlener (“EDV”), kan het nodig zijn dat u ook de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die EDV leest en aanvaardt om de Diensten van SOMFY Protect te kunnen gebruiken.

De Diensten van SOMFY Protect kunnen advertenties bevatten van andere bedrijven dan SOMFY Protect waarin links naar hun eigen websites zijn opgenomen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor hun praktijken op het vlak van vertrouwelijkheid. Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens en informatie door die websites, dan moet u hun beleid raadplegen en rechtstreeks met hen contact opnemen.

3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijk aan u kunnen worden gekoppeld.

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks bij u (a), maar ook onrechtstreeks via andere bronnen (b), bijvoorbeeld wanneer u de websites van de groep Somfy bezoekt of wanneer u inschrijft voor onze content op de sociale netwerken.

Los van het feit of wij uw persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks verzamelen, verbinden wij ons ertoe om ze slechts te verwerken op een manier die toereikend en ter zake dienend is en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

           a. Gegevens die wij rechtsreeks bij u verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u ons zelf verstrekt bij uitwisselingen met onze diensten.

Deze kunnen het volgende omvatten:

 • uw titel;
 • uw volledige naam;
 • uw contactgegevens;
 • de producten of diensten die u of uw bedrijf interesseren;
 • uw mening over een product en uw voorkeuren;
 • uw communicatievoorkeuren;
 • uw feedback over onze diensten.

Wij verzamelen ook gegevens die u ons verstrekt wanneer u handelstransacties met ons verricht, wanneer u inschrijft op een van onze diensten, wanneer u contactformulieren invult of een account aanmaakt op om een van onze websites, wanneer u contact opneemt met ons team klantenrelaties of mediarelaties, tijdens beurzen of andere evenementen waar u aan deelneemt.

De gegevens die wij daarbij verzamelen omvatten (naast de bovengenoemde gegevens):

 • uw klantnummer;
 • uw bankgegevens;
 • uw kredietkaartnummers;
 • uw handtekening;
 • foto’s die u ons verstrekt;
 • locatiegegevens die u met ons wilt delen.

Andere mogelijke gegevens die worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze producten en bijbehorende toepassingen zijn:

 • uw aansluitingsdatum;
 • uw e-mailadres;
 • uw cloud-ID en wachtwoord;
 • uw MAC-adres, IP-adres en andere gegevens die ons helpen ons te vergewissen dat u het bent die inlogt op uw account;
 • uw gsm-nummer;
 • bepaalde gegevens afkomstig van uw controletoestel (waaronder het identificatienummer van uw mobiel toestel of computersysteem), informatie betreffende uw activiteiten in het kader van de Somfy Protect diensten, inclusief logbestanden (logs van servers of internetlogs), apparaatgegevens en netwerkinformatie en, afhankelijk van de diensten die u hebt gekozen, locatiegegevens of biometrische gegevens, alsook gebruiksstatistieken betreffende uw interacties met de Diensten van Somfy Protect en cookies;
 • de correspondentie en alle informatie die deze bevat, locatie- en andere gegevens over de huidige status van uw woning en omgeving (afhankelijk van de aangesloten apparaten).

           b. Onrechtstreeks, via andere bronnen verkregen gegevens

Het kan gebeuren dat wij u betreffende persoonsgegevens en informatie verwerken die wij van een Externe dienstverlener (EDV) hebben ontvangen. Als u toegang hebt tot de Diensten van SOMFY Protect of deze kunt gebruiken via een EDV, is het mogelijk dat SOMFY Protect toestemming krijgt of heeft om bepaalde u betreffende persoonsgegevens en informatie te raadplegen via die EDV. Door contractueel gebruik te maken van de Diensten van SOMFY Protect via de EDV, geeft u toestemming aan Somfy Protect om toegang te nemen tot die persoonsgegevens en informatie en om ze te gebruiken en op te slaan. U kunt de overdrachtsinstellingen van deze persoonsgegevens controleren en er meer over vernemen bij de EDV via dewelke u toegang neemt tot onze Diensten of ze gebruikt. Somfy Protect kan bijvoorbeeld toegang hebben tot uw naam, uw profielfoto, uw locatie, uw geslacht, en andere informatie waarvoor u of de EDV vooraf toestemming heeft gegeven en deze opslaan.

Het gebruik van lokalisatiegegevens door de applicatie

De door Somfy Protect aangeboden applicaties kunnen van mobiele besturingssystemen (Android, iOS) informatie ontvangen die betrekking heeft op uw lokalisatie, mits u toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.

Wij volgen u echter niet voortdurend, de applicaties ontvangen uitsluitend de punctuele informatie van hun partners dat de persoon zich bevindt binnen een vooraf vastgestelde zone, zodat hij in staat wordt gesteld te interageren met de verbonden diensten en objecten.

Wij kunnen van tijd tot tijd informatie over u verzamelen bij derden of afkomstig van andere, algemeen toegankelijke bronnen zoals informatie die u beschikbaar stelt op de website van uw bedrijf of in openbare registers zoals het Handelsregister.

           c. Cookies en andere tracers

Wij verzamelen ook indirect gegevens over u wanneer u bijvoorbeeld websites van Somfy bezoekt overeenkomstig het hierop te raadplegen Cookiesbeleid of wanneer u zich inschrijft voor onze content op de sociale netwerken.

U kunt uw voorkeuren op het gebied van cookies te allen tijde wijzigen via het op onze websites toegankelijke voorkeurencenter.

Mobiele applicaties.

Wij gebruiken verschillende types zogenoemde lokale tracers op onze mobiele applicaties om de interactiviteit te verbeteren en praktische functionaliteiten voor de gebruikers aan te bieden.

Dit gebruik berust op ons gerechtvaardigd belang. Het gaat om:

 • tracers, noodzakelijk voor de werking van de applicatie

Deze technische tracers maken een optimale werking van de applicatie mogelijk. Zij stellen de gebruiker met name in staat om door de applicatie aangeboden functionaliteiten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het in stand houden van uw identificatie tijdens de navigatie.

 • tracers voor het personaliseren van de gebruikersinterface

Deze tracers stellen de applicatie in staat zich aan te passen aan het profiel van de gebruiker afhankelijk van de apparatuur waarover de gebruiker beschikt. Het gaat hier om een intrinsiek en verwacht onderdeel van de dienst, daarom zijn ze niet onderworpen aan toestemming

 • tracers voor het ophalen van technische informatie

Deze tracers staan in voor de voortdurende verbetering van de applicatie door het leveren van context-elementen met betrekking tot de crashes van de applicatie.

Voor meer transparantie, informeren wij u dat onze applicaties tevens zijn uitgerust met analytische tracers. Zij zijn echter gericht op groepen gebruikers en zijn niet in staat individuele gebruikers te identificeren.

4. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om een contract met u te bespreken of uit te voeren, bijvoorbeeld voor:

 • het beheer en onderhoud van onze handelsrelatie (bv. kennisgeving van updates van de Diensten of beschikbaarheid van nieuwe compatibele producten voor de gebruikers), met inbegrip van de aanmaak en onderhoud van een account in onze systemen;
 • het beheer van uw bestellingen: bijvoorbeeld voor betalingsverrichtingen, verzending van eindproducten of diensten, om u te informeren over de status van uw bestelling;
 • het verstrekken van diensten conform onze contractuele overeenkomst; het bieden van klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van alle vragen (waaronder vragen om support) die u kunt hebben en intern registreren en delen van die vragen om een passend antwoord te bieden en onze producten en diensten te blijven verbeteren.

Wij kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en tot de inhoud van al uw online communicaties (waaronder de chatberichten, gesproken berichten, video’s, IP-adressen en uw persoonlijke informatie) en deze zo nodig bewaken voor zover nodig om de Diensten van Somfy Protect te leveren waarop u zich abonneert, met inbegrip voor het aanmaken van een account en het onderhoud van onze diensten.

Het staat u vrij om die persoonsgegevens niet te verstrekken, maar u moet weten dat we bij gebrek aan die gegevens, het contract niet kunnen bespreken of uitvoeren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen en gebruiken wanneer dit in ons gerechtvaardigd belang is, bijvoorbeeld om:

 • uw feedback/commentaren en uw meningen over onze producten of onze diensten te analyseren om ze continu te verbeteren en in de toekomst verder te ontwikkelen;
 • uw aanvragen te behandelen wanneer u contact opneemt met de teams belast met de mediarelaties of investeerdersrelaties via het contactformulier op onze website of wanneer u gebruik maakt van een van onze kanalen om een klacht in te dienen;
 • statistieken bij te houden om onze producten en diensten te verbeteren;
 • u in de loop van onze zakelijke relatie marketinginformatie, nieuwsbrieven en/of eindgebruikersenquêtes op te sturen betreffende onze activiteiten en onze producten of diensten die u kunnen interesseren.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met alle dochtermaatschappijen van Somfy Group en ook:

 • met externe dienstverleners die ons bijstaan bij onze activiteiten conform de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van software providers, hostingdiensten, juridische of fiscale adviesdiensten, evenals vervoer- of creditcard/bankdiensten;
 • in geval van fusie, verkoop of overname van een structuur.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen en gebruiken op basis van uw toestemming. Het betreft hier gegevens die u ons verstrekt wanneer u een account bij onze organisatie aanmaakt of in antwoord op een specifiek verzoek dat u ons meedeelt, bijvoorbeeld om:

 • in te schrijven of te upgraden voor een van onze diensten of die van onze partners;
 • uw Somfy-apparaat te activeren;
 • marketingboodschappen of nieuwsbrieven over onze activiteiten, producten of diensten te ontvangen.

Het geven van toestemming voor het verwerken van uw gegevens in die situaties is optioneel. Het niet geven van die toestemming zal er echter in de meeste gevallen toe leiden dat we de diensten waarvoor u inschrijft niet of niet volledig kunnen leveren.

In sommige gevallen verzamelen of verwerken wij uw gegevens op grond van wettelijke of reglementaire vereisten.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt en doorgezonden worden:

 • om te antwoorden op een schriftelijke en gemotiveerde vraag van een administratieve of gerechtelijke overheid die gemachtigd is om die gegevens te krijgen
 • om fraude en mogelijke illegale activiteiten te voorkomen
 • aan gerechtelijke en ministeriële ambtenaren en organismen in het kader van hun schuldinvorderingsopdracht

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij kunnen de volgende soorten gegevens delen: (i) geaggregeerde gegevens (dit wil zeggen gegevens die gezamenlijk betrekking hebben op u en op andere gebruikers, maar waarmee men u niet specifiek kan identificeren); (ii) anonieme gegevens; en (iii) bepaalde technische gegevens (die ook een aantal persoonsgegevens bevatten zoals IP-adressen, MAC-adressen voor mobiele toestellen en identificatoren van mobiele toestellen) met het doel gerichte advertenties binnen de Diensten van Somfy Protect en op websites van derden te ontwikkelen en te verspreiden, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven.

5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen volgens de bepalingen van dit Beleid en dus hoofdzakelijk met onze werknemers in de verschillende diensten en eventueel met andere entiteiten van de Groep Somfy, en uitsluitend voor de volgende doeleinden: het klantenbeheer (in alle fasen van het contract, waaronder Service na verkoop), de centrale administratie van de klanten- en leveranciersrelaties en om de handelsactiviteiten van Somfy te rationaliseren. Het delen van de betreffende persoonsgegevens gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van de Groep Somfy om een efficiënte commerciële structuur in stand te houden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden op de in dit Beleid, met name bij punt 4, beschreven manier (bijvoorbeeld voor verzendingen, financiële transacties en softwarediensten), zien wij erop toe dat die derden voldoende garanties bieden wat betreft de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen om de conformiteit met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te verzekeren.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij voorzien in een reeks technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en ze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing of onrechtmatige toegang. Wij verbinden ons ertoe de video-overdrachten van onze gebruikers en al hun persoonsgegevens te beschermen.

De personeelsleden die uw persoonsgegevens verwerken, hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend.

Wij kunnen de u betreffende persoonsgegevens en informatie meedelen aan derde bedrijven die handelen als onderaannemer van Somfy Protect, om namens ons diensten te leveren, waaronder de verwerking van betalingen, de analyse van gegevens, het verzenden van e-mails, hostingdiensten, klantenservice, en ons bij te staan bij onze marketingactiviteiten. Wij leggen aan die externe dienstverleners een verbod op om de u betreffende persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan de levering van diensten namens Somfy Protect. De onderaannemers van Somfy Protect zijn gehouden aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst of zijn onderworpen aan een passende reglementaire geheimhoudingsplicht.

Wij leggen ook strikte veiligheidsverplichtingen op aan alle externe dienstverleners in lijn met de bepalingen van dit Beleid.

SOMFY Protect wil evenwel de aandacht van de gebruikers van zijn Diensten vestigen op de mogelijke risico’s voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in het kader van het internetgebruik. Het is belangrijk dat u uw klantenaccount en uw eigen computernetwerk beschermt en beveiligt. De gebruikers van de Diensten van SOMFY Protect moeten onmiddellijk ieder ongeoorloofd gebruik van hun klantaccount melden. Wij vragen u om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen (inclusief het wachtwoord van uw klantaccount) en uit te loggen na een gebruikssessie.

Als uw account wordt gehackt, kan dit een ongeoorloofd gebruik van de Diensten van SOMFY Protect tot gevolg hebben. U dient dus voorzichtig te zijn en te waken over de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Ook al nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen om ons te wapenen tegen mogelijke veiligheidsinbreuken op onze websites en in onze gebruikersdatabases en -bestanden, is geen enkele site of overdracht via het internet volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat zich nooit een ongeoorloofde toegang, hacking, gegevensverlies of andere schade zal voordoen.

7. Bewaartijd en de manier waarop wij de opgeslagen informatie en u betreffende persoonsgegevens beschermen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor elk van de hierboven genoemde doeleinden.

Sommige van uw persoonsgegevens kunnen we evenwel bewaren om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. voor fiscale of controledoeleinden) en in overeenstemming met onze interne regels inzake bewaring van gegevens.

Wanneer het niet langer nodig is om gegevens te bewaren op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden, kunnen wij die gegevens ofwel wissen, of anonimiseren of samenvoegen zodat u niet langer als natuurlijk persoon geïdentificeerd kunt worden.

8. Internationale gegevensoverdrachten

U kunt contact met ons opnemen via onze DPO (dpo@somfy.com) om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen of gebruiken.

Wij opereren echter als een mondiale onderneming en vertrouwen op internationale dienstverleners om ons bij te staan in het kader van onze oplossingen op wereldschaal. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een ander land dan het land waar u woont.

Somfy Protect kan beroep doen op subverwerkers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd of hun gegevens buiten de Europese Unie hosten. In dat geval vindt eventuele overdracht van uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie plaats op basis van veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden die passend worden geacht volgens Europese wetgeving.

9. Uw rechten

U kunt contact met ons opnemen via onze DPO om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen of gebruiken.

Uw rechten omvatten:

 • Recht van toegang en verbetering. U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over de vraag of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken, en wanneer dat het geval is, hebt u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en kunt u die op ieder ogenblik laten verbeteren of aanvullen door met ons contact op te nemen.

Voor de Diensten van Somfy Protect zijn er twee toegangskanalen:

*De via een EDV verzamelde en verwerkte gegevens

 • Om de u betreffende gegevens die Somfy Protect van een EDV kan krijgen, te beheren, dient u de instructies te volgen die u vindt op de website van de betrokken EDV voor bijwerking van de gegevens en wijziging van de privacy-instellingen. Soms kunt u ook bepaalde aspecten van de verzameling en het gebruik van de u betreffende persoonsgegevens en informatie beheren via de instellingen van uw (mobiel) toestel waar u de aan elke applicatie verbonden toestemmingen kunt controleren.

*De via de Somfy klantaccount verzamelde en verwerkte gegevens

 • U kunt toegang nemen tot de u betreffende persoonsgegevens en informatie en ze bijwerken via uw Klantaccount in het kader van de Diensten.

Alle met een EDV gedeelde gegevens kunnen door die derde nog worden bewaard nadat wij ze uit onze bestanden hebben verwijderd. Zie het privacybeleid van de betrokken EDV voor informatie over hun procedures voor de verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens uit hun databases.

U kunt Somfy helpen garanderen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en up to date zijn door op gelijk welke van onze websites een geactualiseerd contactformulier in te vullen of door contact op te nemen met onze DPO op het volgende e-mailadres: dpo@somfy.com met uw correcties en bijwerkingen.

 • Recht van bezwaar en van verwerkingsbeperking. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. In bepaalde omstandigheden kunt u het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens ook beperken, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om onjuiste gegevens te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld kiezen om geen verdere reclamemails te ontvangen van Somfy Protect door in de betrokken mails te klikken op de link “uitschrijven”.
 • Recht op wissing. Op uw verzoek wissen wij uw persoonsgegevens, tenzij wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren krachtens toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met onze eigen regels inzake gegevensopslag.
 • Recht van controle op cookies en andere technologieën van onze websites. Wij gebruiken verbindingsbestandjes (cookies) om uw surfervaring op onze websites te verbeteren. Wanneer u onze websites voor de eerste keer bezoekt, wordt u gevraagd uw keuzes in te stellen en uw toestemming te verlenen met betrekking tot het gebruik van cookies en andere technologieën. U kunt uw keuzes te allen tijde beheren via ons voorkeurencenter.. U kunt uw voorkeuren instellen voor de manier waarop uw gegevens gebruikt mogen worden afhankelijk van de doeleinden en externe partners. Sommige derden kunnen gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang en u kunt dan de keuze maken om u af te melden.
 • Recht om de gegevens te verkrijgen en over te dragen. U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gangbaar elektronisch formaat te verkrijgen. U hebt het recht om de betrokken gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (overdraagbaarheid van gegevens).
 • Recht om een klacht in te dienen. U kunt contact met ons opnemen indien u acht dat het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land of het land waar de Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens gevestigd is.

10. Bescherming van minderjarigen

De diensten van Somfy Protect zijn niet bestemd voor minderjaren en wij verzamelen bewust geen persoonsgegevens van minderjarigen. Indien er gegevens over een minderjarige van de Diensten zouden worden verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige zich wenden tot de DPO om die gegevens te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen.

11. Wijzigingen in dit Beleid

De datum van dit Beleid staat vermeld voor de inleidende paragraaf hierboven. Wij kunnen dit Beleid te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen, behalve indien deze wijzigingen substantiële aanpassingen bevatten die invloed hebben op de rechten van de natuurlijke personen krachtens de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. In dat geval zult u van die wijzigingen in kennis worden gesteld door middel van een duidelijk zichtbaar bericht in het begin van dit Beleid.

TOP