GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE


Laatste bijwerking van 1 april 2017.

1. INLEIDING

Deze gebruiksvoorwaarden van de website (de "Gebruiksvoorwaarden" of "Voorwaarden") gelden voor het gebruik van de website en van de mobiele sites (de "Sites") die ter beschikking worden gesteld door Somfy Protect of een van haar dochterondernemingen, moeder- of geaffilieerde bedrijven ("Somfy Protect"). De sites die ter beschikking worden gesteld door Somfy Protect zijn toegankelijk op www.somfyprotect.com, www.getmyfox.com, myfox.me, evology.myfox.me, www.myfox-online.com of www.myfox-evology.com op het Internet of op uw mobiele toestel via Internet of de mobiele applicaties.

Door de Sites te gebruiken en te bezoeken, geeft u aan in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden die het Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect dat hier beschikbaar is, omvatten en integreren.

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 583 293 euros, ingeschreven bij het Handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt Regent Park II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31670 Labege, Frankrijk (BTW-nr: FR 483 15 749 – telefoon: +33 5 61 00 07 11 – e-mailadres: support@getmyfox.com). De kaderovereenkomst omvat de volgende documenten (elk bestaande uit een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract"):


Door een account te openen bij Somfy Protect of door een Product of Services van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de kaderovereenkomst, het het gehele subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt en met deze Gebruiksvoorwaarden. Somfy Protect houdt zich het recht voor de kaderovereenkomst of een van de subcontracten te wijzigen, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, en het feit dat u de Producten en/of Services van Somfy Protect blijft gebruiken, betekent dat u de voorwaarden van de kaderovereenkomst en/of van het subcontract dat van toepassing is evenals deze Gebruiksvoorwaarden, blijft accepteren.


2. BIJWERKING VAN DE VOORWAARDEN

Somfy Protect behoudt zich het recht voor, naar haar goeddunken en op elk moment, bepaalde gedeeltes van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen door een gewijzigde versie van de Voorwaarden op de Sites te publiceren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, u per e-mail of aankondiging op de Sites, op de hoogte brengen van deze wijziging, maar het is niet onze verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of de wijzigingen op de Voorwaarden zijn aangebracht. Behalve indien anders is bepaald, wordt elke gewijzigde versie van de Voorwaarden onmiddellijk van kracht vanaf de publicatie ervan.

Als op een gegeven moment, u niet akkoord bent met sommige voorwaarden van de geldende versie van onze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige beroep om het gebruik van de Sites te staken. U wordt geacht alle wijzigingen die zijn aangebracht op de Voorwaarden als u de Sites blijft gebruiken, te hebben geaccepteerd.


3. BIJWERKINGEN VAN DE SITES

U erkent dat de Sites voortdurend in ontwikkeling zijn. Somfy Protect kan u vragen de bijwerkingen van de Sites te accepteren en kan de Sites op elk moment, met of zonder aankondiging vooraf, bijwerken. Door de Sites te gebruiken, gaat u akkoord met deze automatische bijwerkingen. U moet misschien een extern softwareprogramma bijwerken om de Sites te kunnen blijven gebruiken.


4. GEBRUIK VAN DE SITES

De volgende regels zijn van toepassing op uw gebruik van de Sites:

  • U zult de Sites niet voor een commercieel doel gebruiken.
  • U zult geen misbruik maken, illegaal kopiëren, aanvallen, interfereren met, toegang verschaffen zonder toestemming of de werking verstoren van de Sites.
  • U zult zich geen toegang verschaffen tot de Sites op een manier die mogelijk de wet schendt of die op een of andere manier de niet uitdrukkelijk is toegestaan door Somfy Protect, volgens de bepalingen van deze Voorwaarden of van de Kaderovereenkomst.
  • U zult de Sites niet gebruiken met het doel intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden, met het doel zonder toestemming persoonlijke gegevens te verkrijgen over derden of met het doel de wet op enigerlei wijze te schenden.

5. OPSCHORTING EN ONTBINDING

Somfy Protect behoudt zich het recht voor op elk moment uw toegang to de Sites op te schorten of te stop te zetten als u ervan wordt verdacht deze Voorwaarden of een bepaling van de kaderovereenkomst te hebben geschonden.

Somfy Protect behoudt zich het recht voor op elk moment permanent of tijdelijk te stoppen om de Sites of een deel ervan ter beschikking te stellen of te ondersteunen, zonder dat Somfy Protect verantwoordelijk kan worden gesteld voor deze onderbreking.


6. GARANTIE-UITSLUITINGEN

DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT GARANDEREN NIET DAT DE SITES ZONDER ONDERBREKING, FOUTLOOS EN VOLLEDIG BEVEILIGD ZULLEN WERKEN. U DOWNLOADT OF VERKRIJGT IEDER ELEMENT DOOR MIDDEL VAN DE SITES OP UW EIGEN RISICO EN DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE ONTSTAAN AAN UW COMPUTER OF VOOR EEN VERLIES DAT HIERUIT KAN VOORTVLOEIEN.


7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET HET TOESTAAT, DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOORZIEN IN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE MATERIËLE SCHADE WAT DE OORZAAK ERVAN OOK MOGE ZIJN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITES, UIT GRONDE WAARVAN DAN OOK EN IN HET KADER VAN WELKE ACTIE DAN OOK VOOR WELKE BEVOEGDE RECHTBANK DAN OOK, MET INBEGRIP, MAAR NIET BEPERKT TOT HET AFBREKEN VAN DE GARANTIE, ACTIES VAN CONTRACTUELE OF ONRECHTMATIGE VERANTWOORDELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID).


8. UITSLUITINGEN

GEEN BEPALING UIT DEZE VOORWAARDEN HEEFT TOT DOEL DE VOORWAARDEN, GARANTIES RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN. DAAROM ZIJN ALLEEN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKINGEN DIE WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN IN UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING OP U EN WORDT ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOERGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.


9. OPLOSSING VAN GESCHILLEN

a. CONTACT OPNEMEN MET SOMFY PROTECT

In geval van een geschil dat ontstaat tussen u en Somfy Protect, streven wij ernaar uw problemen te verhelpen en dit geschil op te lossen. U accepteert in geval van een geschil met Somfy Protect met betrekking tot de Sites, dit geschil aan Somfy Protect kenbaar te maken door middel van een e-mail aan: support@getmyfox.com.

b. TOEPASSELIJKE WET

Deze Voorwaarden en elk geschil dat hieruit voortvloeit of in verband staat met de Voorwaarden of de Sites, vallen onder het Franse recht, niettegenstaande iedere collisieregel. U accepteert dat de rechtbanken die vallen onder het Cour d’appel (Hof van Beroep) van Toulouse, Frankrijk, bevoegd zijn.


10. OVERDRACHT

Somfy Protect kan krachtens deze Voorwaarden haar verplichtingen in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren aan iedere persoon of entiteit, op elk moment, met of zonder uw toestemming. U kunt geen van uw rechten of verplichtingen overdragen of delegeren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Somfy Protect en elke overdracht of delegering door u die niet toegestaan is, dient als nietig te worden beschouwd.


11. TOTALITEIT VAN DE OVEREENKOMST

De Somfy Protect contracten omvatten de totaliteit van de overeenkomst tussen u en Somfy Protect ten aanzien van het onderwerp en vervangen elk ander oudere of huidige contract of overeenkomst, schriftelijk of mondeling.


12. NIET-AFSTAND DOEN

Het feit voor Somfy Protect om u niet te vragen zich te houden aan elke bepaling van deze Voorwaarden of deze strikt te doen uitvoeren of het niet uitoefenen van elk recht dat daaruit voortvloeit, houdt geenszins in dat Somfy Protect afstand doet of afziet van de uitoefening van haar recht of van het zich beroepen op deze bepaling of dit recht in dit geval of in andere gevallen.

Het uitdrukkelijk afstand doen door Somfy Protect van elke bepaling, voorwaarde of eis voorzien in deze Voorwaarden houdt geen algehele afstand in van elke verplichting zich te houden aan deze bepaling, voorwaarde of eis.

Tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders bepaald in deze Voorwaarden, kan geen garantie, verklaring, acceptatie, afstand of andere daad of weglating van Somfy Protect worden beschouwd als een wijziging van deze Voorwaarden, noch als juridisch bindend worden beschouwd, tenzij schriftelijk door u en een gemachtigd vertegenwoordiger van Somfy Protect gedaan.


13. KENNISGEVINGEN

Wij kunnen u kennisgevingen sturen door middel van publicaties op de Sites, e-mails of andere communicatiemiddelen op basis van gegevens die u ons heeft verschaft om contact met u op te nemen Alle kennisgevingen door u of die u zijn gevraagd in het kader van deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend aan:

Somfy Protect by Myfox S.A.S
Attn: Privacy/Terms of Use
Regent Part II – Bat 1
2460 l’Occitane
31670 Labege
France
Tel: +33 5 61 00 07 11
email : contact@getmyfox.com

Iedere kennisgeving van u die niet conform de bepalingen van dit Artikel over de "Kennisgevingen" wordt gedaan, heeft geen juridische waarde.


14. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

U en Somfy Protect komen overeen dat als een deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als niet van toepassing wordt beoordeeld, wordt/worden de betreffende bepaling(en) alleen als nietig beschouwd voor zover zij als niet van toepassing worden beoordeeld en dit is niet van invloed op de geldigheid van de andere bepalingen die in al hun omvang van kracht blijven.


15. AFWEZIGHEID VAN DERDE BEGUNSTIGDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verlenen deze Gebruiksvoorwaarden geen rechten aan derden.