DIENSTVERLENINGSCONTRACT SOMFY PROTECT


Laatste update 1 april 2017.

1. INLEIDING

Dit Dienstverleningscontract (het "Dienstverleningscontract") regelt uw gebruik van de diensten en web- en mobiele functies, waaronder deze website (de "Services") die ter beschikking wordt gesteld door Somfy Protect of een van haar dochtermaatschappijen, moederbedrijven of geaffilieerde ("Somfy Protect").

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 583 293 euros, ingeschreven bij het Handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt Regent Part II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31670 Labege, Frankrijk (BTW-nr: FR52 483 015 749 – telefoon: +33 5 61 00 07 11 – e-mailadres: support@getmyfox.com).

De kaderovereenkomst omvat de volgende documenten (waarvan elk een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract" omvat):


Voor alle gebruikte termen in dit Dienstverleningscontract ook als ze niet gedefinieerd zijn, geldt de betekenis die zij hebben in de kaderovereenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in de LOEG.

Door een account te openen bij Somfy Protect of door een Product of Services van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de kaderovereenkomst, het het hele subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt. Somfy Protect houdt zich het recht voor de kaderovereenkomst of een van de subcontracten te wijzigen, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, en het feit dat u de producten en/of diensten van Somfy Protect blijft gebruiken, betekent dat u de voorwaarden van de kaderovereenkomst en/of van het subcontract dat van toepassing is blijft accepteren.

Om elke onduidelijkheid weg te nemen omvat dit Dienstverleningscontract de kaderovereenkomst en is hieraan onderworpen, evenals aan de Gebruiksvoorwaarden van Somfy Protect die hier beschikbaar zijn en aan het Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect, dat hier beschikbaar is.

Dit Dienstverleningscontract omvat ook en integreert onder verwijzing de Eisen voor Goed Gebruik van Hardware en Services van Somfy Protect uit Bijlage 1.


2. UPDATE VAN HET DIENSTVERLENINGSCONTRACT

Somfy Protect behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken bepaalde gedeeltes van dit Dienstverleningscontract te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen door een gewijzigde versie van het Dienstverleningscontract te publiceren in het kader van de Service. Wij kunnen u, naar eigen goeddunken, via e-mail of aankondiging in het kader van de Service, op de hoogte brengen van deze wijziging, maar het is niet onze verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of de wijzigingen op het Dienstverleningscontract zijn aangebracht.

Behalve indien anderszins is bepaald, wordt elke gewijzigde bepaling van de Voorwaarden onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie.

Als u op een gegeven moment niet akkoord gaat met sommige voorwaarden van ons Dienstverleningscontract, is uw enige beroep om het gebruik van de Sites te staken. U wordt geacht akkoord te gaan met alle wijzigingen die zijn aangebracht in het Dienstverleningscontract als u de Services blijft gebruiken.


3. DIENSTEN/h2>

De Service die geleverd wordt door Somfy Protect is toegankelijk door middel van een Account (zoals hieronder gedefinieerd) op Internet via de volgende adressen: www.somfyprotect.com, www.getmyfox.com , myfox.me, evology.myfox.me, www.myfox-online.com, www.myfox-evology.com, of op uw mobiele telefoon via de mobiele applicatie Somfy Protect. De Service kan gratis elementen omvatten die kosteloos toegankelijk zijn via uw Account en betalende elementen die toegankelijk zijn via uw Account op basis van een abonnement of een betaling vooraf.


4. GEBRUIK VAN DE SERVICE

Misschien wordt u gevraagd een Account aan te maken om bepaalde elementen van de Service (een "Account") te gebruiken en andere elementen van de Service zijn niet toegankelijk vanaf uw Account tenzij u zich abonneert of u bepaalde kosten betaalt. U bent verantwoordelijk voor het behoud van uw logingegevens van de Account, die vertrouwelijk moeten blijven, en u bent alleen verantwoordelijk voor alles wat er op uw Account gebeurt. U kunt elke Account die op uw naam is aangemaakt te allen tijde sluiten door contact op te nemen met ons support-team via support@getmyfox.com. U wordt geadviseerd wachtwoorden te gebruiken die een combinatie van hoofd- en kleine letters, tekens en woorden bevatten en u gaat ermee akkoord onmiddellijk Somfy Protect te informeren over elk gebruik door onbevoegden, of daar de schijn van heeft, van uw Account, of van iedere schending van de beveiliging. Somfy Protect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-nakomen van bovengenoemde eisen.

Somfy Protect kan de Service beschikbaar stellen vanaf sites, platforms of diensten van derden en kan u de mogelijkheid bieden de Service te koppelen aan een of meer producten of diensten van derden. Uw goedkeuring wordt gevraagd om een koppeling met derden uit te voeren en zodra u deze goedkeuring hebt gegeven, kan Somfy Protect informatie met derden uitwisselen en gegevens controleren over u en uw producten. Verder kunt u naar de Service gaan via derden of de Service koppelen met producten en diensten van derden. Mogelijk wordt u gevraagd de contractvoorwaarden van de betreffende derden te accepteren. Als een dergelijke toestemming vereist is en u ervoor kiest deze niet te geven, dan kan het gebruik van de Service u worden geweigerd hetzij door tussenkomst van derden, hetzij vanwege het feit dat het onmogelijk is de Service met producten of diensten van derden te koppelen, niettegenstaande het akkoord dat u hebt gegeven in het kader van de Somfy Protect overeenkomsten. Daarnaast kan, als wij de Service alleen door middel van een site, een platform of een dienst van derden leveren en u weigert in te stemmen met de voorwaarden die van toepassing zijn, uw recht de Service te gebruiken conform de Somfy Protect overeenkomsten worden ontbonden. Somfy Protect verplicht zich tot niets en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de beveiliging of de efficiëntie van een product, dienst of site van derden en Somfy Protect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw gebruik van een van deze producten, diensten of sites van derden of voor schade of verlies dat eruit voortvloeit.

Bij het aanmaken of het updaten van een Account, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens aan Somfy Protect door te geven, waaronder uw naam, uw geboortedatum, uw e-mailadres, de lokalisatie van de installatie van de Hardware en in bepaalde gevallen, uw bankgegevens. Deze gegevens kunnen identificeerbare persoonlijke gegevens bevatten die worden bewaard en gebruikt conform het Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect. U gaat ermee akkoord exacte en volledige gegevens te verschaffen aan Somfy Protect en deze bij wijziging zo snel mogelijk te updaten.

De volgende regels zijn van toepassing op uw gebruik van de Service:

 • U gebruikt de Service niet voor een commercieel doel, behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming van Somfy Protect voorzien in dit Dienstverleningscontract of in de Somfy Protect-overeenkomsten.
 • U maakt geen misbruik van de Service, maakt geen illegale kopieën, doorkruist de belangen van de Service niet, verschaft zich geen illegale toegang, verstoort de Service niet of doet niets wat strijdig is met dit Dienstverleningscontract.
 • U zult zich geen toegang verschaffen tot de Service op een manier die mogelijk de wet schendt of anderszins indien niet uitdrukkelijk toegestaan door Somfy Protect volgens dit Dienstverleningscontract of een separaat schrijven.
 • U zult de Service niet gebruiken met het doel intellectuele eigendomsrechten of de privacy van derden te schenden, met het doel zonder toestemming persoonlijke gegevens te verkrijgen over derden of toezicht te houden op derden met het doel de wet op enigerlei wijze te schenden.
 • U gebruikt de Service niet om gevaarlijke producten te controleren.
 • U gebruikt de door Somfy Protect geleverde SIM-kaarten niet voor een ander doel dan voor de Service en u informeert Somfy Protect onmiddellijk over verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een SIM-kaart.
 • U gebruikt het Product zorgvuldig en verantwoordelijk en houdt u aan het normale gebruik in het kader van automatisering van woningen en alarmsystemen.
 • U houdt zich aan alle technische eisen voor het gebruik van de producten en services van Somfy Protect zoals vermeld in Bijlage 1, en aan alle andere eisen uit de kaderovereenkomst.

5. BEPERKING VAN DE SERVICES

Wij doen ons uiterste best om de Service (met inbegrip van alle meldingen en andere door de Service verzonden waarschuwingen) zo betrouwbaar en beschikbaar, maar de Service stelt zich niet tot taak 100 % van de tijd betrouwbaar en beschikbaar te zijn en wij garanderen niet dat u altijd meldingen ontvangt. De Services kunnen sporadisch te lijden hebben van onderbrekingen en storingen voor een aantal redenen die buiten de macht liggen van Somfy Protect, waaronder tijdelijke Wifi-storingen, storingen bij providers, meldingen op de mobiele telefoon, van dienstverleners en dergelijke. U erkent kennis te hebben genomen van deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat Somfy Protect niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door een storing of een vertraging van de Services in de verlening van een status of een melding in real time.

U erkent verder dat Somfy Protect er niet garant voor staat dat de Service in gevaar komt of door derden wordt ontdoken, of dat de Service een waarschuwing of doeltreffende bescherming biedt tegen incidenten die Somfy Protect zich tot taak stelt te detecteren of te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, inbraak, diefstal, brand, overstromingen of medische problemen. De Service stelt zich tot taak het risico op schade en lichamelijk letsel dat kan voortvloeien uit dergelijke incidenten te beperken, maar kan een dergelijk risico niet uitsluiten.

U erkent en accepteert dat de Service, los gebruikt of in samenhang met producten of diensten van derden, niet gecertificeerd is voor noodingrepen. Somfy Protect kan niet garanderen of verzekeren dat het gebruik van de Service gecombineerd met een product of een dienst van derden het beveiligingsniveau zal beïnvloeden of verhogen. U VERKLAART DAT U HEBT BEGREPEN DAT DE PRODUCTEN EN SERVICES, HETZIJ LOS GEBRUIKT OF IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, GEEN NOODMELDINGSSYSTEEM ZIJN DAT WORDT GECONTROLEERD DOOR DERDEN – SOMFY PROTECT HEEFT GEEN CONTROLE OVER NOODMELDINGEN EN VERSNELT DE NOODDIENSTEN BIJ U NIET IN GEVAL VAN EEN NOODSITIATIE. Verder kan de ondersteunende service van Somfy Protect niet als een oplossing worden beschouwd voor het redden van personen die thuis in gevaar zijn en geen vervanging bieden van nooddiensten. Als een leven in een noodsituatie wordt bedreigd, moeten de daarvoor bestemde diensten worden ingeschakeld.

U ACCEPTEERT NIET TE VERTROUWEN OP DE SERVICES VOOR SITUATIES DIE DE BEVEILIGING VAN PERSONEN OF IEDERE ANDERE NOODSITUATIE OF ELKE ANDERE NOODSITUATIE IN GEVAAR BRENGEN. MOBIELE BERICHTEN MET BETREKKKING TOT DE STATI EN ALARMEN VOOR UW PRODUCTEN WORDEN ALLEEN TER INFORMATIE GELEVERD – ZIJ VERVANGEN GEEN MELDINGSSYSTEEM DAT GECONTROLEERD WORDT DOOR DERDEN. U erkent dat u verantwoordelijk bent zich te informeren over de antwoorden die u moet geven bij noodsituaties en over de manier hoe daarop moet worden gereageerd in het kader van de specifieke situatie.


6. OPSCHORTEN EN OPZEGGEN VAN DE ACCOUNT EN DE DIENST

Somfy Protect behoudt zich het recht voor uw Account en/of uw toegang tot de Service op te schorten of te ontbinden als u zich niet houdt aan de bepalingen van een Somfy Protect-overeenkomst of als Somfy Protect om technische redenen niet in staat is u de Service op doeltreffende wijze te leveren. U kunt zelf ook uw Account te allen tijde opzeggen vanaf uw pagina "Account" op de Service, als deze functie wordt aangeboden door Somfy Protect of door de opzegging door te geven aan de klantenservice van Somfy Protect via support@getmyfox.com. Iedere ontbinding van de Account betekent automatisch de beëindiging van de rechten die u zijn verleend in het kader van de Somfy Protect overeenkomsten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de LOEG.

Somfy Protect behoudt zich het recht voor op elk moment permanent of tijdelijk te stoppen de Service of een deel van de Service ter beschikking te stellen of te ondersteunen. In een dergelijk geval stelt Somfy Protect zich niet verantwoordelijk voor de onderbreking van de elementen van de Service, en is Somfy Protect niet verplicht vergoedingen te betalen of te bieden aan gebruikers, behalve in de gevallen voorzien in de Algemene Verkoopvoorwaarden van Somfy Protect, die hier beschikbaar zijn.

Somfy Protect behoudt zich het recht voor een betaalde dienst op te zeggen als het gebruik dat ervan wordt gemaakt, naar haar eigen goeddunken, als slecht of verkeerd wordt beoordeeld.

In geval van ontbinding van een abonnementsformule waaronder een onbeperkte alarmservice per SMS of gesproken instructie, wordt het eventueel bij de ontbinding van het abonnement bestaande saldo van de voorraad SMS-en en gesproken instructies van de klant teruggebracht tot nul (0) en elke hieraan verbonden SIM-kaart onmiddellijk gedeactiveerd.

Als u een Product overdraagt aan een nieuwe eigenaar, wordt uw recht om de Service in relatie met dit Product te gebruiken, automatisch ontbonden. De nieuwe eigenaar heeft geen recht op het gebruik van de Hardware of de Services door zich in te loggen via uw Account en moet een nieuwe Account aanmaken bij Somfy Protect.


7. EIGENDOMSRECHTEN

De Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de applicaties, de grafische vormgeving, alle octrooien, merken, programma's met inbegrip van de broncodes en de objectcodes, evenals alle elementen die beschermd kunnen worden via auteursrechten geïntegreerd of gepresenteerd in het kader van de Service, blijven het eigendom van Somfy Protect. Somfy Protect behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van de Service. U gaat ermee akkoord geen elementen van de Service te wijzigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, af te staan, over te dragen, te verspreiden, reverse engineering uit te oefenen of afgeleide producten te creëren, behalve in geval van uitdrukkelijke goedkeuring door Somfy Protect.


8. VIDEO-INHOUD

U hebt misschien de mogelijkheid met de Hardware opgevangen video-inhoud op te nemen, te bekijken en op te slaan ("Video-inhoud") in het kader van de Service. U erkent en accepteert dat het actualiseringsniveau van het beeld en de kwaliteit van uw Video-inhoud kunnen variëren afhankelijk van het Internetverkeer, de kwaliteit van uw verbinding met uw telecomoperator of andere factoren.

Somfy Protect eist het eigendom van uw Video-inhoud niet op. Door de Service te gebruiken, verleent u Somfy Protect een wereldwijde niet-exclusieve, gratis licentie die in sublicentie kan worden gegeven voor de registratie en het gebruik van de Video-inhoud voor zover nodig voor de verlening van de Service zoals vastgesteld door Somfy Protect en naar haar goeddunken. Deze licentie van uw Video-inhoud loopt af zodra u de Video-inhoud verwijdert of uw Account sluit. U begrijpt en accepteert dat de verwijderde inhoud gedurende een redelijke tijd op reservekopieën opgeslagen kan blijven en dat Somfy Protect niet verplicht is uw Video-inhoud te bewaren of op te slaan na de verwijdering van uw Account, behalve als dit volgens de wet vereist is.


9. BIJDRAGEN

Als u commentaren, suggesties, voorstellen of andere bijdragen levert in het kader van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot, correspondentie en communicatie met personeel van Somfy Protect en personeel van derden dat door Somfy Protect is ingezet om de ondersteunende functies te verzorgen (collectief genoemd de "Bijdragen"), begrijpt en accepteert u dat Somfy Protect (1) niet verplicht is de vertrouwelijkheid van uw Bijdragen te garanderen; (2) niet verplicht is op uw Bijdragen te reageren of hier op welke wijze dan ook op te antwoorden; en (3) uw Bijdragen kan registreren en gebruiken voor welk doel en op welke manier dan ook zonder u hiervan te hoeven berichten of een vergoeding te geven.


10. VERSPREIDING VAN INFORMATIE

Uw Video-inhoud en alle contents van uw online communicaties (met inbegrip van maar niet beperkt tot, de inhoud van chat-services, de spraakcommunicaties, IP-adressen en persoonlijke gegevens) zijn niet vertrouwelijk. Dergelijke gegevens kunnen toegankelijk zijn, gecontroleerd en gebruikt worden als dat nodig is om de Service te leveren en zij kunnen worden verspreid: (i) als wij er ter goeder trouw van uit gaan dat wij deze gegevens verspreiden om te beantwoorden op een juridische vraag (bijvoorbeeld een rechtelijke beschikking, een huiszoekingsbevel dof een dagvaarding) ; (ii) om te voldoen aan de geldende wetten en regels; (iii) als wij denken dat de Service gebruikt is voor criminele doeleinden, inclusief om een dergelijke criminele activiteit te signaleren of om informatie uit te wisselen met andere firma's en organisaties met het oog op de beveiliging tegen fraude en de beperking van kredietrisico's; (iv) als wij ter goeder trouw veronderstellen dat er een urgente situatie bestaat die een bedreiging betekent voor uw gezondheid en uw leven of voor dat van anderen en meer algemeen van het publiek en (v) om de rechten en het eigendom van Somfy Protect te beschermen en om dit Dienstverleningscontract aan te wenden. Door het Dienstverleningscontract te ondertekenen, gaat u onherroepelijk akkoord dat wij deze gegevens kunnen controleren, er toegang toe hebben en deze kunnen verspreiden, onder voorbehoud van de bepalingen van ons Vertrouwelijkheidsbeleid, dat hier beschikbaar is.


11. RECLAME VAN DERDEN EN LINKS

U begrijpt dat de Service advertenties van Somfy Protect of van derden kan aanbieden. De verspreiding van gegevens door Somfy Protect voor advertenties door derden is vastgelegd in de bepalingen van het Vertrouwelijkheidsbeleid van Somfy Protect.

De Service kan links bevatten naar websites van derden of naar verkopers die u kunnen uitnodigen voor speciale aanbiedingen in ruil voor het verschaffen van aanvullende elementen of van een verbeterde versie van de Service. Alle kosten of verplichtingen die voor uw rekening komen naar aanleiding van uw uitwisselingen met deze derden vallen onder uw verantwoordelijkheid. Somfy Protect verplicht zich tot niets en biedt geen garantie met betrekking tot kwesties over een inhoud, goederen en/of diensten van derden, zelfs niet als deze toegankelijk zijn via een link die op de Service is geplaatst en Somfy Protect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een reclamatie over een inhoud, goederen en/of diensten van derden. De sites waarnaar de links op de Service voeren vallen niet onder de controle van Somfy Protect en zij verzamelen mogelijk gegevens of vragen persoonlijke gegevens van u. Somfy Protect is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun commerciële praktijken, hun Vertrouwelijkheidsbeleid, noch voor het verzamelen, gebruiken of verspreiden van gegevens die deze sites mogelijk hebben verzameld. Verder houdt het feit dat deze links op de Service zijn geplaatst niet in dat Somfy Protect akkoord gaat met de sites waarnaar zij voeren.


12. UPDATE VAN DE SERVICE

U erkent dat de Service voortdurend in ontwikkeling is. Somfy Protect kan u vragen de updates van de Service te accepteren en kan op elk moment, met of zonder aankondiging vooraf, de Service updaten. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met deze automatische updates. U moet misschien een extern softwareprogramma updaten om van de Service gebruik te maken en de programma's en de Hardware van Somfy Protect te blijven gebruiken.


13. GARANTIE-UITSLUITINGEN

U BEGRIJPT EN VERKLAART DAT U HET VOLGENDE ACCEPTEERT:

a. DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT GARANDEREN NIET DAT DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF NIET ONDERBROKEN KAN WORDEN, FOUTLOOS OF BEVEILIGD IS, NOCH DAT WORDT VOORKOMEN DAT DE SERVICE MET GEWELD WORDT BINNENGEDRONGEN, DAT ER EEN BRAND, EEN INBRAAK OF ELKE ANDERE SCHADE OF VERLIES KAN OPTREDEN WAARVAN U, ANDERE PERSONEN OF GOEDEREN HET SLACHTOFFER VAN KUNNEN WORDEN OF DAT DE SERVICE EEN DOELTREFFENDE WAARSCHUWING BIEDT TEGEN DEZE INCIDENTEN. SOMFY PROTECT GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTEN OF SERVICES NIET KUNNEN WORDEN OMZEILT OF IN GEVAAR WORDEN GEBRACHT.

b. U DOWNLOADT OF VERKRIJGT IEDER ELEMENT DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE VOOR UW EIGEN RISICO EN DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE ONTSTAAN AAN UW COMPUTER OF VOOR EEN VERLIES DAT HIERUIT KAN VOORTVLOEIEN.

c. GEEN ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN VAN DE PARTIJEN VAN SOMFY PROTECT MET UITZONDERING VAN DE DOCUMENTATIE DIE MET DE PRODUCTEN WORDEN MEEGELEVERD, BIEDEN EEN GARANTIE DIE NIET IS VOORZIEN IN HET DIENSTVERLENINGSCONTRACT.

d. ALS U DE DIENSTEN INSTALLEERT, CONFIGUREERT OF GEBRUIKT ZOALS DE SERVICE, KRIJGT U DE MOGELIJKHEID DE FOUTEN TE VERBETEREN EN BIJZONDERE INSTELLINGEN TE KIEZEN. DE KEUZES DIE U MAAKT, KUNNEN LEIDEN TOT TRANSACTIES DIE NIET WORDEN AANBEVOLEN OP UW APPARATUUR EN/OF VOOR DE SERVICE. SOMFY PROTECT IS NIET GEHOUDEN TE GARANDEREN DAT U DE SERVICE CORRECT HEBT GECONFIGUREERD, DAT U AAN ALLE EISEN HEBT VOLDAAN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DAT DE NOODZAKELIJKE APPARATUUR NAAR BEHOREN WERKT VOOR HET GOEDE GEBRUIK VAN DE SERVICE U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE KOSTEN, VERLIES OF SCHADE VERBONDEN AAN DE FUNCTIONERING VAN DE NOODZAKELIKE APPARATUUR, VOOR DE ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN DE SERVICE EN VOOR UW KEUZE VOOR EEN SPECIALE CONFIGURATIE EN VOOR SELECTIE EN AFSTELLING VAN DE GEBREKEN.

e. DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE RECLAMATIES, OF DEZE BEKEND OF ONBEKEND ZIJN, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DIT CONTRACT.


14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET HET TOESTAAT, DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOORZIEN IN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE MATERIËLE SCHADE WAT DE OORZAAK ER VAN OOK MOGE ZIJN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE, UIT GRONDE WAARVAN DAN OOK EN IN HET KADER VAN WELKE ACTIE DAN OOK VOOR WELKE BEVOEGDE RECHTBANK DAN OOK, MET INBEGRIP, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AFBREKEN VAN DE GARANTIE, ACTIES VAN CONTRACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID).

VERDER ERKENT U SPECIFIEK DAT SOMFY PROTECT NIET AANSPRAKELIJK IS EN ACCEPTEERT U SOMFY PROTECT NIET VERANTWOORDELIJK TE STELLEN VOOR VERLIES VERBONDEN AAN:

HET GEDRAG VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE EN DE OPERATORS VAN EXTERNE SITES EN U ERKENT ZELF HET RISICO TE DRAGEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITES VAN DERDEN EN EXTERNE SITES EVENALS HET RISICO VAN SCHADE OF AFBREUK DAT ERUIT KAN VOORTVLOEIEN;

UW ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN AAN DE EISEN DIE GELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN/OF DE DIENSTEN ZOALS BESCHREVEN IN BIJLAGE 1, DIE HIER BESCHIKBAAR IS EN OM DE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN CONFORM DE GELDENDE EISEN

ONGEVALLEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE HARDWARE OF HET TELEFOONNET, INTERNET OF HET ELEKTRISCH SYSTEEM, ZOALS SCHOKKEN, OVERSPANNING, BLIKSEMINSLAG, OVERSTROMINGEN OF BRAND EN ALGEMENER IEDER INCIDENT DAT VOORTVLOEIT UIT EEN ABNORMAAL GEBRUIK OF EEN ABNORMALE SITUATIE;

DE SLECHTE FUNCTIONERING VAN DE TELEFOON-, INTERNETSERVICE OF VAN HET ELEKTRISCH SYSTEEM OM REDENEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE OPERATORS OF AAN DE KLANT;

DE SLECHTE FUNCTIONERING VAN HET ADSL-NET DAT WORDT GEBRUIKT DOOR DE KLANT, OF DIT IS TE WIJTEN AAN DE DIENSTVERLENER OF AAN EEN STORING VAN MODEM/ROUTER GEBRUIKT DOOR DE KLANT OF AAN EEN ELEMENT TUSSEN HET APPARAAT EN DE ADSL-ROUTER (KABEL, STOPCONTACT, ETC) ;

DE STROOMSCHOMMELINGEN OP DE ELEKTRICITEITS- OF TELEFOONLIJNEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN ELEKTRISCHE STORING EN/OF EEN ELEKTRISCHE, RADIO-ELEKTRISCHE OF ELEKTROMAGNETISCHE OF ANDERSOORTIGE INTERFERENTIE VEROORZAKEN;

ONDERBREKINGEN OF KWALITEITSVERLIES VAN HET PRODUCT ALS DIT TEGELIJK MET HET INTERNET, EEN AUDIOVISUELE DIENST OF TELEFOONDIENST DOOR DE KLANT WORDT GEBRUIKT, WANT HET DEBIET VAN DE INTERNETTOEGANG ZAL DAARDOOR BEPERKT WORDEN;

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF OVERMACHT; OF

ELKE SCHENDING DOOR DE KLANT VAN EEN BEPALING UIT DE SOMFY PROTECT-OVEREENKOMSTEN.

U ERKENT DAT DE GRATIS OF BETAALDE GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN NIET TER VERVAN GING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST DIENEN. DE KLANT VERKLAART PERSOONLIJK EN VOLDOENDE VERZEKERD TE ZIJN VIA GELDIGE VERZEKERINGEN TEGEN RISICO'S VAN BRAND, DIEFSTAL, WATERSCHADE ENZ. DIE ZIJN GOEDEREN OF DE PERSONEN BETREFFEN DIE AANWEZIG ZIJN IN DE DOOR DE PRODUCTEN BESCHERMDE RUIMTES.

IN GEVAL DAT DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN SOMFY PROTECT VAN TOEPASSING IS, BLIJFT DEZE BEPERKT TOT DE SOMMA VAN € 10.000 PER INCIDENT VOOR MATERIËLE EN/OF IMMATERIËLE SCHADE.

DE KLANT ERKENT DEZE BEPERKING DIE, ZONDER NOODZAKELIJKERWIJS DE GEHELE SCHADE DIE HIJ KAN LIJDEN TE WAARBORGEN, EEN GARANTIE IS DIE VOLDOENDE IS AANGEPAST AAN DE AANWEZIGE RISICO'S EN EVENREDIG AAN DE ECONOMIE VAN DE MARKT WAAROP DEZE OVEREENKOMST BETREKKING HEEFT, TE AANVAARDEN.

ALS DE KOSTEN VAN EEN INCIDENT HOGER ZIJN DAN HET DEKKINGSNIVEAU VAN DEZE VERZEKERING, VERKLAART DE KLANT UITDRUKKELIJK, VOOR HET OVERIGE BEDRAG AF TE ZIEN VAN RECHTSVORDERING TEGEN SOMFY PROTECT EN HAAR VERZEKERAAR. HIJ STAAT ERVOOR IN DAT OOK ZIJN EIGEN VERZEKERAARS AFZIEN VAN RECHTSVORDERING.


15. UITSLUITINGEN

GEEN BEPALING UIT DEZE OVEREENKOMST HEEFT TOT DOEL DE VOORWAARDEN, GARANTIES, RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GAAN NIET AKKOORD MET DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN BEPALINGEN UIT HET CONTRACT OF DE UITSLUITING VAN BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE. DAAROM ZIJN ALLEEN DE IN ARTIKEL 15 EN 16 GENOEMDE BEPERKINGEN DIE WETTELIJK ZIJN TOEGESTAAN IN UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING OP U EN WORDT ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOERGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.


BIJLAGE 1

Eisen voor Goed Gebruik van Hardware en Services Somfy Protect

1. TECHNISCHE EISEN

U moet beschikken over alle apparaten, netverbindingen, internet- of telefoon- en diensten van andere apparatuur of diensten die noodzakelijk zijn voor de toegang en het gebruik van de Hardware, de programma's en de diensten die geleverd worden door Somfy Protect en ervoor zorgen dat deze goed werken (de "Eisen"). De Eisen omvatten maar zijn niet beperkt tot, de volgende punten:

 • Snelle internettoegang
 • Router (onafhankelijk of geïntegreerd in een box) met een Ethernet of Wifi-verbinding die permanent actief is
 • Computer voorzien van een browser die regelmatig wordt bijgewerkt, in geval van toegang tot de Services via het web
 • Een mobiel netwerk dat van voldoende kwaliteit is om GPRS-communicatie mogelijk te maken, indien dit vereist is

De noodzakelijke kosten die vereist zijn om te voldoen aan de Eisen komen voor uw rekening, deze omvatten maar zijn niet beperkt tot telefoon-, internetkosten, kosten voor de verwerking van gegevens, kosten verbonden aan het gebruik van het alarmsysteem, kosten voor vergunningen en andere uitgaven.


2. INSTALLATIE

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de installatie en de configuratie van de Hardware en de Services conform de instructies die meegeleverd zijn met de Somfy Protect-verpakking en op de websites. De klant is alleen verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie en het gebruik van de Hardware en de Services. Somfy Protect kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als de Hardware of de Services incompatibel blijken te zijn of niet goed werken bij gebruik met een softwareprogramma, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van derden.


3. CONFORMITEIT

Door een Account te openen bij Somfy Protect, hardware te bestellen of de Services te gebruiken, garandeert de klant Somfy Protect dat hij voldoet aan alle voorwaarden en Eisen voor een Goed Gebruik van Hardware en Services van Somfy Protect.

BIJLAGE 2

Gebruiksvoorwaarden en beperking van bepaalde betaalde diensten

1. SMS en gesproken waarschuwingen

De betaalde Somfy Protect-diensten kunnen meldingsdiensten via SMS en gesproken waarschuwingen omvatten.

Met de "onbeperkte SMS"-diensten wordt bedoeld diensten in het kader van een normaal en redelijk gebruik van een alarmsysteem. Bijvoorbeeld niet als "normaal en redelijk" wordt beschouwd het gebruik gericht op een dagelijkse bewaking van menselijke activiteiten of een opvolging van bezoeken aan een ruimte die niet zo kritiek is dat het verzenden van een SMS of een gesproken waarschuwing op zijn plaats is. in het kader van een "onbeperkte SMS"-dienst, als er meer dan 100 waarschuwingen in één maand zijn verzonden, gaat de dienst over in een gedegradeerde modus waarbij alleen de waarschuwingen die worden gegenereerd door een deur- of bewegingssensor met volledige uitrusting via SMS of gesproken waarschuwing worden verzonden.

De "gratis SMS"-diensten geven recht op de verzending van 20 SMS per abonnementsmaand voor gebruikers in de Verenigde Staten en Canada en 5 SMS per maand per abonnementsmaand voor gebruikers in andere landen.