GARANTIE SOMFY PROTECT-PRODUCTEN EN DIENSTEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Laatste update 1 april 2017.

Uit deze Product- & Dienstengarantie en Veiligheidsvoorschriften van Somfy Protect vloeien bepaalde juridische termen voort die van toepassing zijn op het gebruik van de producten en diensten die door Somfy Protect of een van zijn moederbedrijven, dochterondernemingen of andere aangesloten maatschappijen ("Somfy Protect") worden geleverd.

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., beperkt vereenvoudigde onderneming onder Frans recht voor een kapitaal van 583 293 euros, geregistreerd in het handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, gevestigd te Tegent Park II Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31670 Labege, Frankrijk (intracommunautair BTW-nummer: FR52 483 015 749 – telefoon: +33 9 75 18 65 65 – e-mailadres: support@getmyfox.com).

De hoofdovereenkomst omvat het volgende (elk, een "Somfy Protect-overeenkomst" of sub-overeenkomst"):


Door een account te openen bij Somfy Protect of een product of diensten van Somfy Protect te kopen of te gebruiken, accepteert u zich vast te leggen tot alle bepalingen van de Kaderovereenkomst en alle subcontracten die van toepassing zijn op het grondgebied waar u zich bevindt. Somfy Protect behoudt zich het recht voor de Kaderovereenkomst of een van de subcontracten te wijzigen onder voorbehoud van het toepasselijk recht en het feit dat u de Producten en/of Diensten van Somfy Protect blijft gebruiken betekent dat u de voorwaarden van de Kaderovereenkomst en/of de geldende subcontracten blijft accepteren.

Om elke twijfel te voorkomen zijn de Somfy Protect-product- & dienstengarantie en -veiligheidsvoorschriften onderdeel van de Somfy Protect-hoofdovereenkomst en omvat door verwijzing ook de voorschriften voor juist gebruik van de Somfy Protect-producten, als bijlage in Schema 1 toegevoegd.


SOMFY PROTECT GARANTIEBEPERKINGEN

Somfy Protect (de "Verkoper") garandeert dat alle apparatuur van de Verkoper (de "Apparatuur") gegarandeerd zijn tegen conformiteitsfouten volgens de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 211-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht en tegen verborgen gebreken in de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (de "Garantie"), gedurende een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum (de "Garantieduur").

U profiteert van de Garantie los van iedere handelsgarantie die eventueel is erkend door de Verkoper.

Onder toepassing van de artikelen L. 211-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht, hebt u de keuze, in geval van niet-conformiteit, tussen reparatie en vervanging van de betreffende Apparatuur. Echter als de keuze voor een van deze mogelijkheden disproportionele kosten met zich meebrengt met betrekking tot de waarde van de Apparatuur of het belang van het gebrek, zal de Verkoper kiezen voor de mogelijkheid die niet uw keuze is. Als de apparatuur niet conform is moet dit voor het einde van de Garantieduur worden gemeld. Gedurende een termijn van zes (6) maanden volgend op de teruggave van de Apparatuur, hoeft u geen bewijs van de niet-conformiteit te leveren.

Als u besluit een garantie te nemen tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, hebt u de keuze tussen ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs conform de bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De producten of verbruiksgoederen van derden (bijv. : batterijen en accu's) verpakt of geleverd met de Apparatuur vallen niet onder deze Garantie, maar eventueel wel onder die van de fabrikant hiervan.

U dient aan de verkoper een aan u geadresseerde factuur of ander geldig bewijs van aankoop te tonen om aanspraak te kunnen maken op deze garantie en het is uw eigen verantwoordelijkheid om zo'n bewijs te bewaren. Behalve wanneer dit door de van toepassing zijnde wetgeving is verboden, is de garantie niet overdraagbaar en wordt beperkt tot de oorspronkelijke koper. Deze garantie verleent u specifieke juridische rechten en u heeft mogelijk ook nog andere rechten, afhankelijk van de wetgeving ter plaatse.

Om aanspraak te maken op een garantieservice, moet u bij de verkoper een claim indienen door contact op te nemen met de garantie-hotline via www.getmyfox.com/support/. Indien de verkoper bepaalt dat u en de hardware onder deze garantie vallen, krijgt u een retourautorisatienummer en verdere instructies die u moet volgen voor het verkrijgen van de garantieservice of vervangende hardware. Indien u vervangende hardware ontvangt, zal deze worden gedekt door de voorwaarden van deze garantiebeperkingen gedurende negentig (90) dagen vanaf de bezorgdatum of de resterende garantieperiode, welke langer is.

Deze garantie is niet van toepassing op alle hardware die onjuist is gebruikt, beschadigd, gedemonteerd of gewijzigd, zoals uitsluitend wordt bepaald door verkoper na inspectie van de hardware door verkoper. Daarnaast dekt deze garantie niet: (a) alle hardware waarvan het serienummer of partijnummer is beschadigd, veranderd of verwijderd, (b) schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de installatie- of onderhoudsinstructies zoals verkoper die aangeleverd heeft, (c) storingen die te maken hebben met de stroomvoorziening, (d) verbruiksartikelen, bijv. batterijen, of (e) hardware met een microprocessor die sporen vertoont van impact, overvoltage, of zelfs geringe mate van oververhitting. Het is uitsluitend aan verkoper om te bepalen of zich schade heeft voorgedaan aan het materiaal of vakmanschap in de hardware gedurende de van toepassing zijnde garantieperiode. Is dat het geval dan heeft u uitsluitend recht op reparatie of vervanging van de defecte hardware, dit naar keuze van verkoper.

Verkoper houdt zich het recht voor om de voorwaarden van de garantie eenzijdig te verduidelijken, amenderen, herformuleren of anderszins aan te passen. Voordat u een garantieclaim indient, raadt verkoper aan om de helpdesk via www.getmyfox.com te bezoeken voor technische ondersteuning.

BEHALVE INDIEN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE OPGENOMEN, WIJST VERKOPER ALLE ANDERE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN WAT DAN OOK VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DE HARDWARE, DAARBIJ INBEGREPEN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF IMPLICIETE AUTEURSRECHTEN, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BIJ VAN TOEPASSING ZIJNDE WET TOEGESTAAN.

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LAW, SELLER HEREBY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY DAMAGES OR INJURY WHATSOEVER CAUSED BY OR RELATED TO USE OF, OR INABILITY TO USE, THE HARDWARE UNDER ANY CAUSE OR ACTION WHATSOEVER OF ANY JURISDICTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ACTIONS FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) AND SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL OR DATA, IN ANY WAY WHATSOEVER ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE HARDWARE. WHEN YOU INSTALL, SET UP, OR USE THE HARDWARE, YOU ARE GIVEN THE OPPORTUNITY TO ALTER DEFAULTS OR CHOOSE PARTICULAR SETTINGS. THE CHOICES YOU MAKE CAN LEAD TO NON-RECOMMENDED OPERATION OF THE HARDWARE AND/OR YOUR OTHER EQUIPMENT. YOU ASSUME ALL LIABILITY FOR ANY LOSS OR OTHER DAMAGE OR LIABILITY RELATING TO YOUR FAILURE TO MEET THE REQUIREMENTS FOR PROPER USE OF THE PRODUCTS AND YOUR CHOICE OF PARTICULAR SETTINGS AND SELECTION OR ADJUSTMENT DEFAULTS.


SOMFY PROTECT VOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET PRODUCT: Gelieve zorgvuldig de instructies hieronder te lezen alvorens de door Somfy Protect geleverde producten en software te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Somfy One, Somfy One+, Somfy Home Alarm, Somfy Security Camera, Myfox Home Control en Evology by Myfox (hierna de "Producten").

Beperkingen van de producten: de productn worden niet voortdurend gemonitord door medewerkers van Somfy Protect en zijn daarom onderhevig aan storingen door verschillende oorzaken, waaronder onvoldoende WiFi-signaal, stilleggen door diensten van derden en andere oorzaken. De producten vormen geen levensreddende oplossing voor personen of eigendommen in gevaar in huis en zijn geen vervanging voor een gemonitoord beantwoordingssysteem van noodoproepen of van getrainde professionals die noodoproepen beantwoorden.

Voor gebruik van het systeem: Lees en volg alle installatie- en bedieningsinstructies op die met de producten worden meegeleverd en test de producten na installatie om te zorgen dat deze goed functioneren. Wanneer niet alle instructies met betrekking van de producten worden gevolgd, kan dit nadelige gevolgen voor de werking hebben.

WiFi en Radio-interferentie: De producten zijn alleen effectief als uw WiFi-netwerk thuis goed functioneert en de radioverbindingen tussen de producten goed werken. De afmetingen, dikte en gebruikte materialen van de muren, behang en andere materialen in uw huis of in de omgeving kunnen interfereren met draadloze signalen en de reikwijdte en het functioneren van de producten beïnvloeden.

Kinderen: Dit product moet niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar.

Alarmgeluid: Geluid met hoog volume kan onherstelbare schade toebrengen aann uw gehoor. Ga niet vlak bij de producten staan wanneer het alarm afgaat.

Gebruiksomgeving: Gebruik de producten niet buitenshuis, tenzij in de handleiding staat dat het product buitenshuis mag worden gebruikt. Plaats de producten niet in vochtige ruimtes of andere plaatsen waar de producten nat kunnen worden, zoals in een badkamer, aangezien de producten door vocht kunnen worden beschadigd. Gebruik buitenshuis van producten die niet ontworpen zijn voor gebruik buitenshuis kan schade toebrengen aan de producten en het functioneren van het product belemmeren, alsmede het functioneren van welk systeem dan ook waarvan het product onderdeel uitmaakt.

Radiofrequentie-interferentie: De producten kunnen radiogolven uitzenden die het functioneren van elektronische apparaten kunnen beïnvloeden die zich in de buurt bevinden, waaronder hartpacemakers. Indien u een pacemaker of ander geïmplanteerd medisch apparaat heeft, dient u de producten niet te gebruiken voordat u eerst uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat hebt geraadpleegd.

Elektrische schok: Om het risico op een elektrische schok te beperken:

 • dient u geen van de geleverde componenten te wijzigen of te demonteren.
 • dient u het product niet te gebruiken indien een kabel is beschadigd of indien er sprake is van blootliggende kabels.
 • dient u uitsluitend het type batterijen te gebruiken die in de handleiding worden aangegeven en dient u geen batterijen te gebruiken die beschadigd lijken te zijn.

Wanneer een stroomadapter is meegeleverd:

 • dient u de stroomadapter niet bloot te stellen aan water of vocht.
 • dient u de stroomadapter uit het stopcontact te halen voordat u gaat schoonmaken en maak alleen schoon met een droge doek.
 • dient u de stroomadapter verwijderd te houden van open vuur en andere hittebronnen.
 • dient u uitsluitend de stroomadapter te gebruiken die met het product wordt meegeleverd.

Zonlichtschade: de producten niet langer dan een aantal uren achter elkaar aan direct zonlicht blootstellen. Blootstelling aan direct zonlicht kan de producten beschadigen.

* Deze voorschriften worden regelmatig geüpdatet. Check getmyfox.com/warnings voor de laatste versie.


SCHEMA 1

Vereisten voor juist gebruik van de Somfy Protect producten en diensten

1. TECHNISCHE VEREISTEN

U bent verantwoordelijk om te zorgen voor het juist functioneren en voor de compabiliteit van alle uitrustingen, netwerkverbindingen, internet- of telefoondiensten, of andere uitrustingen of diensten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de hardwareproducten, software of diensten geleverd door Somfy Protect ("Vereisten") Vereisten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Breedband Internettoegang.
 • Router (los of geïntegreerd een box) met een Ethernet of WiFi-verbinding die continu aan staat.
 • Computer voorzien van een up-to-date webbrowser, indien webtoegang tot de diensten wordt verlangd.
 • Een GSM-netwerk van voldoende kwaliteit om gebruik te maken van GPRS-communicatiediensten, indien dergelijke diensten worden verlangd.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten die de vereisten met zich meebrengen, waaronder zonder beperkingen alle kosten van telefoon, internet en data, gebruik van het alarmsysteem of vergunningskosten of andere onkosten.


2. INSTALLATIE

Na ontvangst van de hardware, of deze nu direct bij Somfy Protect is gekocht of bij een Somfy Protect-distributeur, is de klant persoonlijk verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de hardware conform de instructies die met het pakket worden meegeleverd en via de websites zijn te vinden. De klant is als enige verantwoordelijk voor de installatie, configuratie en het gebruik van het product. Somfy Protect kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien het product incompatibel blijkt te zijn of slechte prestaties levert door software, configuraties, besturingssystemen of uitrusting van derden.


3. NALEVING

Door het plaatsen van een bestelling voor, het registreren van een account over of anderszins gebruiken van het product, bevestigt de klant aan Somfy Protect dat de klant voldoet aan alle voorwaarden en vereisten voor correct gebruik van het product.