ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SOMFY PROTECT


1. INLEIDING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Somfy Protect (de "Algemene Verkoopvoorwaarden") omvatten sommige van de geldende bepalingen tussen u (de "Klant") en Somfy Protect in het kader van de directe aankoop door u van Somfy Protect Materiaal ("Materiaal") en/of verbonden diensten ("Services") bij Somfy Protect.

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 583 293 euros, ingeschreven bij het Handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt Regent Park II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31679 Labege, Frankrijk (BTW-nr: FR52 483 015 749 – telefoon: +33 5 61 00 07 11 – e-mailadres: support@getmyfox.com).

De kaderovereenkomst omvat de volgende documenten (elk bestaande uit een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract"):


Door een account te openen bij Somfy Protect of door Materiaal van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de Kaderovereenkomst en het gehele subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden omvatten en integreren de Kaderovereenkomst Somfy Protect en de Gebruiksvoorwaarden van de website Somfy Protect die hier beschikbaar zijnen het Vertrouwelijkheidsbeleid Somfy Protect dat hier beschikbaar is.


2. VERKOOPVOORWAARDEN

Om over te gaan tot de koop van Materiaal van Somfy Protect en/of de Services te gebruiken en zich hiervoor in te schrijven, moet de Klant de stappen uitvoeren zoals aangegeven op de websites van Somfy Protect. De Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn tussen de partijen zijn die het laatst zijn geaccepteerd door de Klant.


3. CONFORMITEIT AAN DE EISEN

Het is de taak van de Klant ervoor te zorgen dat aan alle noodzakelijke eisen voor het gebruik van het Materiaal is voldaan, zoals beschreven in de "Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services Somfy Protect" in Bijlage 1. Geen order kan worden geannuleerd of ontbonden met als reden incompatibiliteit of een andere non-conformiteit van de Klant met de Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services Somfy Protect.


4. BEDIENING

De Klant kan het Materiaal direct bij Somfy Protect bestellen, met name op de websites en bij de klantenservice.

Elke Materiaalorder die online of bij klantenservice wordt geplaatst, wordt bevestigd met een e-mail aan het door de Klant tijdens het plaatsen van de order opgegeven e-mailadres. Deze e-mail geldt als Bestelbon. In het hypothetische geval dat geen e-mailadres is opgegeven, behoudt Somfy Protect zich het recht voor de order te weigeren.

Somfy Protect houdt zich het recht voor een order te annuleren of te weigeren als daar een gegronde reden voor is conform de toepasselijke wet, vooral het een order betreft van een Klant met wie een geschil bestaat vanwege achterstallige betaling van een vorige order.


5. VOORUITBESTELLING

Er wordt geen verkoopovereenkomst gesloten als u een reservering maakt of een vooruitbestelling plaatst.

Als u een reservering maakt of een vooruitbestelling plaatst voor een Product dat nog niet beschikbaar is voor verkoop, stuurt u Somfy Protect een aankoopvoorstel voor het betreffende Materiaal die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Somfy Protect krijgt een kosteloze autorisatie van uw bank of uw creditcard-maatschappij. Somfy Protect int de betaling niet voordat het Materiaal daadwerkelijk verzonden is; een autorisatie van uw creditcard-maatschappij dient dan ook meerdere dagen geldig te blijven tot de afschrijving plaatsvindt.

U kunt uw aankoopvoorstel voor het Materiaal op elk moment voordat deze verzonden is, kosteloos annuleren. U ontvangt een aantal dagen voor de verzending van het door u gereserveerde Materiaal een e-mail waarin staat dat u gebruik kunt maken van een kosteloze annuleringsoptie van uw order.

Daarna kan Somfy Protect, zodra het Materiaal beschikbaar is voor de verkoop, uw aankoopvoorstel accepteren conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Somfy Protect int dan de betreffende betaling door het bedrag af te schrijven van de creditcard die u hebt opgegeven en verzendt daarna uw Materiaal naar uw adres. Somfy Protect kan een andere betalingsautorisatie eisen van uw creditcard-maatschappij om te bevestigen dat het noodzakelijke bedrag dat nodig is voor de aankoop van de bestelde Materiaal op uw rekening staat.

Somfy Protect houdt zich het recht voor iedere order, als er een gegronde reden voor is, op ieder moment voor de verzending, en zelfs nadat de order is verwerkt en deze al dan niet bevestigd is, te annuleren of te weigeren conform het toepasselijke recht Wij zullen proberen contact met u op te nemen als de gehele order of een deel ervan wordt geannuleerd of als wij aanvullende informatie nodig hebben om uw order af te ronden en te accepteren.


6. PRIJS

De door Somfy Protect opgegeven prijzen worden uitgedrukt in euro's, incl. BTW en excl. leveringskosten. Alle belastingen, invoerrechten en andere kosten die van toepassing kunnen zijn komen voor rekening van de Klant.

Somfy Protect past belasting op de verkoop toe conform de toepasselijke wetgevingen. De prijzen die van toepassing zijn, zijn de prijzen die Somfy Protect op dit moment op haar website hanteert.

Somfy Protect houdt zich het recht voor te alleen tijde haar prijslijst te wijzigen en nieuwe kosten te berekenen, met of zonder persoonlijke aankondiging, welke aankondiging eventueel per e-mail kan worden verzonden of op de site van Somfy Protect kan worden geplaatst. U beëindigt het gebruik van de Services als u de nieuwe tariefvoorwaarden niet accepteert. Als u de Services na ontvangst van een dergelijke aankondiging blijft gebruiken, geldt dit als acceptatie van de tariefwijzigingen of -verhogingen. Als u vragen hebt over de tarieven, kunt u contact opnemen met support Somfy Protect op http://support.somfyprotect.com/.


7. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

De orders worden pas geleverd nadat uw betaling is verwerkt en geïnd door Somfy Protect. Onze leveringskosten en -termijnen en voorwaarden voor verzending staan vermeld op de website van Somfy Protect en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Geweigerde leveringen worden geretourneerd naar onze magazijnen. Het kan tot vijfenveertig (45) dagen duren voordat de geretourneerde goederen als geweigerd worden herkend en aanleiding kunnen geven tot terugbetaling.

In het hypothetisch geval een onderdeel niet meer voorradig is, houdt Somfy Protect zich het recht voor de order in verschillende leveringen te verzenden zonder dat de Klant zich kan beroepen op een grond tot annulering van de order of een of andere schadevergoeding, behalve als hij gebruikt maakt van het terugtrekkingsrecht waarin voorzien is in de toepasselijke wetgeving.

Als Somfy Protect niet in staat blijkt te zijn een order na te komen, om welke reden dan ook, wordt de Klant geïnformeerd en wordt het volledige op de bestelbon geaccepteerde bedrag via een bankoverschrijving of terugstorting op de gebruikte creditcard teruggestort.

Bij ontvangst van een beschadigd pakket, is het aan de Klant de transporteur en de klantenservice van Somfy Protect hier onmiddellijk over te informeren, zodat Somfy Protect de reclamatie met de transporteur kan afhandelen en zo nodig het beschadigde product kan vervangen zonder aanvullende kosten voor de Klant.


8. RETOURZENDINGEN

Als u, om welke reden dan ook, het Materiaal dat u bij Somfy Protect hebt gekocht wilt retourneren om terugbetaling te verkrijgen, moet u dit ons ten minste binnen dertig (30) dagen volgend op de aankoopdatum melden ("Retourneringstermijn"). Om een retourzending te kunnen uitvoeren, moet u ons binnen de Retourneringstermijn uw beslissing mededelen via contact met de klantenservice van Somfy Protect en duidelijk uw wens aangeven dat u het Materiaal wilt retourneren. Zelfs al is dit niet van invloed op uw recht tot terugbetaling, verzoeken wij u de informatie op te geven over plaats en datum van uw aankoop van het Materiaal en de redenen waarom u het wilt retourneren. De Klantenservice van Somfy Protect geeft u een retourneringsautorisatie voor het Materiaal ("RMA") die moet worden ingesloten in uw retourpakket met verzendadres zodat Somfy Protect uw pakket kan herkennen. Als u uw Materiaal bij een andere firma dan Somfy Protect hebt gekocht, neem dan contact op met de verkoper om om terugbetaling te vragen.

Om terugbetaling te ontvangen, moet u uw Materiaal (en elk promotieartikel dat bij de Materiaal wordt geleverd) binnen veertien (14) dagen volgend op de datum waarop u aan klantenservice hebt doorgegeven het Materiaal te willen retourneren, dit materiaal samen met de RMA terugsturen. Behalve in het geval het Materiaal defect is of niet conform de beschrijving, zijn alle retourneringskosten van het Materiaal naar Somfy Protect voor uw rekening (met inbegrip van de kosten voor deïnstallatie en de verzendkosten van het pakket met het Materiaal naar Somfy Protect).

Wij betalen u de prijs terug die u hebt betaald voor de Materiaal en de initiële verzendkosten (ter hoogte van het bedrag van de basisleveringsoptie), min de waarde van de promotiegoederen die u hebt ontvangen. Wij kunnen het bedrag van uw terugbetaling verlagen op basis van de waardevermindering van het Materiaal door uw gebruik van het Materiaal onder omstandigheden die het normale gebruik overschrijden met het oog op de aard, de kenmerken en de werking (bijv.: inspectie en gebruik ervan dat normaal zou zijn toegestaan in een detailwinkel). ## Wij voeren de terugbetaling uit binnen dertig (30) dagen volgend op de datum van ontvangstdatum bij Somfy Protect van het geretourneerde Materiaal. Het Materiaal komt niet langer in aanmerking voor terugbetaling na afloop van de Retourneringstermijn.


9. ANNULERING VAN DE ORDERS; VERANTWOORDELIJKHEID

Conform het Dienstverleningscontract van Somfy Protect, dat hier beschikbaar is, kan Somfy Protect elke order naar eigen goeddunken annuleren als Somfy Protect acht dat u verkeerde informatie hebt opgegeven tijdens de order of het betalingsproces, als het niet meer voorradig is of als het Materiaal niet meer verkrijgbaar is, bij overmacht, gedeeltelijke of gehele storing of staking met name van de posterijen en transport- en/of communicatiemiddelen, in geval van overstroming of brand. U gaat ermee akkoord dat Somfy Protect niet verantwoordelijk kan worden gesteld in geval van annulering of niet uitvoering van de order onder dergelijke omstandigheden en dat Somfy Protect alleen gehouden is alle reeds gedane betalingen terug te betalen voor de annulering van de order. Somfy Protect wijst hierin alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit of in verband staat met bovengenoemde. Somfy Protect stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kans, schade of kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van het Materiaal of de ontevredenheid over een order van Somfy Protect, om welke reden dan ook.


10. BETALING

a. MATERIAAL

De betaling is verschuldigd op het moment van de order. Het Materiaal die bij Somfy Protect is aangeschaft kan via de volgende opties worden betaald:

  • met een bankpas via de website van Somfy Protect, met beveiligde toegang;
  • met een cheque, bankoverschrijving of creditcard bij de verkoopafdeling van Somfy Protect ;
  • per krediet, bij een door Somfy Protect erkende kredietinstelling.

b. SERVICES

De betaling van de bij Somfy Protect aangeschafte Services, met inbegrip van de toegang tot alle betalende functies of die per abonnement beschikbaar zijn op de mobiele applicaties of de website van Somfy Protect, moet via de website van Somfy Protect per bankpas, creditcard of elke andere op internet voorgestelde betalingswijze worden uitgevoerd.

c. ABONNEMENTEN

De abonnementen op de Services kunnen worden afgesloten voor een maand of voor een andere door Somfy Protect voorgestelde periode de "Inschrijvingsperiode") en worden automatisch verlengd met een volgende inschrijvingsperiode totdat de rekening van de Klant wordt gesloten. De abonnementskosten moeten op de eerste dag van elke Inschrijvingsperiode, te rekenen vanaf de dag van activering, worden betaald.


11. NIET BETALING

In geval van niet betaling van een maandelijks bedrag of van een andere factuur, om welke reden dan ook, wordt het te betalen bedrag automatisch verhoogd met administratiekosten (bankkosten en aanvullende administratiekosten , zoals incassokosten en kosten voor de verzending van herinneringsbrieven, telefoongesprekken en afwijzing van automatische afschrijvingen – met een vast bedrag van 40 euro, voor zakelijke klanten). De Klant kan verder gehouden zijn rente te betalen voor te late betaling berekend op basis van de maximale door het toepasselijk recht toegestane rente.

Niet betaling op de vervaldatum kan leiden tot de annulering van uw order, onderbreking van de betaalde Services en/of de sluiting van uw Account. Alle reeds door Somfy Protect geïnde bedragen worden als verloren beschouwd en verworven door Somfy Protect, die ook het recht heeft de toegang tot de gratis Services op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant. De Klant blijft het totaal van de te betalen facturen tot de datum van ontbinding verschuldigd.


12. EFFECT VAN DE ONTBINDING

Als u uw Account ontbindt of als Somfy Protect uw Account ontbindt wegens niet betaling of een andere schending van het contract gesloten tussen u en Somfy Protect, hebt u geen recht op terugbetaling van een vooraf betaald abonnement, welk vooruit betaald abonnement of ander aan Somfy Protect overgemaakt bedrag het ook is. Als Somfy Protect een betalend onderdeel van een Service of een onderdeel dat per abonnement beschikbaar is en waarvoor al betaald is, retourneert Somfy Protect u het bedrag prorata op basis van de periode waarin het genoemde onderdeel van de Service beschikbaar was. Behalve indien anders schriftelijk door Somfy Protect is overeengekomen, zal een ontbinding u niet bevrijden van uw verplichtingen om aan Somfy Protect abonnementskosten of het hele bedrag dat verschuldigd is op de datum van de ontbinding, te betalen.


13. NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE

De informatie opgegeven op het moment van de bestelling van het Materiaal of op het moment waarop u zich hebt geabonneerd op de Services, zoals die vermeld staan in het persoonlijke klantdomein, zijn cruciaal voor de verwerking van de order en de levering van de Services. De Klant garandeert dat alle informatie die aan Somfy Protect wordt gegeven correct is en conform de waarheid en de Klant is gehouden deze gegevens up-to-date te houden. Somfy Protect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verschaffen van onjuiste gegevens door de Klant, en Somfy Protect houdt zich het recht voor iedere order waarbij Somfy Protect de Klant ervan verdenkt verkeerde of onvolledige informatie te hebben verschaft, te annuleren.


BIJLAGE 1

Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services van Somfy Protect

1. TECHNISCHE EISEN

U moet beschikken over alle apparaten, netverbindingen, internet- of telefoondiensten en die van andere apparatuur of diensten die noodzakelijk zijn voor toegang en gebruik van het Materiaal, de softwareprogramma's en de diensten die geleverd worden door Somfy Protect en ervoor zorgen dat deze goed functioneren (de "Eisen"). De Eisen omvatten maar zijn niet beperkt tot, de volgende punten:

  • Snelle internettoegang
  • Router (onafhankelijk of geïntegreerd in een box) met een Ethernet of Wifi-verbinding die permanent actief is
  • Computer voorzien van een browser die regelmatig wordt bijgewerkt, in geval van toegang tot de Services via het web
  • Een mobiel netwerk dat van voldoende kwaliteit is om GPRS-communicatie mogelijk te maken, indien dit vereist is

De noodzakelijke kosten die vereist zijn om te voldoen aan de Eisen komen voor uw rekening, deze omvatten maar zijn niet beperkt tot telefoon-, internetkosten, kosten voor de verwerking van gegevens, kosten verbonden aan het gebruik van het alarmsysteem, kosten voor vergunningen en andere uitgaven.


2. INSTALLATIE

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de installatie en de configuratie van het Materiaal en de Services conform de instructies die meegeleverd zijn met de Somfy Protect-verpakking en op de websites. De klant is alleen verantwoordelijk voor de installatie, de configuratie en het gebruik van het Materiaal en de Services. Somfy Protect kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als het Materiaal of de Services incompatibel blijken te zijn of niet goed werken bij gebruik met een softwareprogramma, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van derden.


3. CONFORMITEIT

Door een Account te openen bij Somfy Protect, het Materiaal te bestellen of de Services te gebruiken, garandeert de klant Somfy Protect dat hij voldoet aan alle voorwaarden en Eisen voor een Goed Gebruik van Materiaal en Services van Somfy Protect.