KADEROVEREENKOMST SOMFY PROTECT1. INLEIDING:

Deze kaderovereenkomst (de "Kaderovereenkomst") geeft sommige van de bepalingen die van toepassing zijn in het kader van uw gebruik van de producten (het "Product") geleverd door Somfy Protect of een van haar dochterondernemingen, moeder- of geaffilieerde bedrijven ("Somfy Protect").

De kaderovereenkomst wordt gesloten tussen u (de "Klant" of "u") en Somfy Protect by Myfox S.A.S., Beperkt vereenvoudigde onderneming naar Frans recht met een kapitaal van 583 293 euros, ingeschreven bij het Handelsregister van Toulouse onder nummer 483 015 749, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt Regent Park II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31670 Labege, Frankrijk (BTW-nr: FR52 483 015 749 – telefoon: +33 5 61 00 07 11 – e-mailadres: support@getmyfox.com). De kaderovereenkomst omvat de volgende documenten (elk bestaande uit een "Somfy Protect-overeenkomst" of een "Subcontract"):


Door een account te openen bij Somfy Protect of door een Product of Services van Somfy Protect te kopen of te gebruiken geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen van de kaderovereenkomst en het het hele subcontract dat van toepassing is voor het gebied waarin u zich bevindt. Somfy Protect houdt zich het recht voor de kaderovereenkomst of een van de subcontracten te wijzigen, onder voorbehoud van het toepasselijk recht, en het feit dat u de producten en/of diensten van Somfy Protect blijft gebruiken, betekent dat u de voorwaarden van de kaderovereenkomst en/of van het subcontract dat van toepassing is blijft accepteren.


2. OPLOSSING VAN GESCHILLEN

a. CONTACT OPNEMEN MET SOMFY PROTECT

In geval van een geschil dat ontstaat tussen u en Somfy Protect, streven wij ernaar uw problemen te verhelpen en dit geschil op te lossen. U accepteert in geval van een geschil met Somfy Protect met betrekking tot de Service, dit geschil aan Somfy Protect kenbaar te maken via een e-mail aan: support@getmyfox.com.

b. TOEPASSELIJKE WET

Deze Kaderovereenkomst en elk geschil dat hieruit voortvloeit of in verband hiermee staat of met de Service, vallen onder het Franse recht, niettegenstaande iedere collisieregel. U accepteert dat de rechtbanken die vallen onder het Cour d’appel (Hof van Beroep) van Toulouse, Frankrijk, bevoegd zijn.


3. OVERDRACHT

Somfy Protect kan krachtens deze Kaderovereenkomst haar verplichtingen te allen tijde in zijn geheel of gedeeltelijk aan iedere persoon of entiteit met of zonder uw toestemming, overdragen of delegeren. U kunt geen van uw rechten of verplichtingen overdragen of delegeren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Somfy Protect en elke overdracht of delegering door u die niet toegestaan is, dient als nietig te worden beschouwd.


4. AANVULLEND BELEID

Somfy Protect kan aanvullend beleid publiceren ten aanzien van specifieke diensten, zoals applicaties voor mobiele toestellen, forums, prijsvragen of loyalty-programma's. Uw recht om deze diensten te gebruiken is onderworpen aan specifiek beleid en aan deze kaderovereenkomst.


5. TECHNISCHE EN COMMERCIËLE INFORMATIE

Technische en commerciële informatie over de door Somfy Protect op de website geleverde Producten en alle documenten die gedistribueerd worden via de onderneming, zijn niet bindend en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.


6. TOTALITEIT VAN DE OVEREENKOMST

De Somfy Protect contracten omvatten de totaliteit van de overeenkomst tussen u en Somfy Protect ten aanzien van het onderwerp en vervangen elk ander oudere of huidige contract of overeenkomst, schriftelijk of mondeling.


7. NIET-AFSTAND DOEN

Het feit dat Somfy Protect u niet vraagt zich te houden aan elke bepaling van deze Kaderovereenkomst of deze strikt te doen uitvoeren of het niet-uitoefenen van elk recht dat daaruit voortvloeit, houdt geenszins in dat Somfy Protect afstand doet of afziet van de uitoefening van haar recht of van het zich beroepen op deze bepaling of dit recht in dit geval of in andere gevallen.

Het uitdrukkelijk afstand doen door Somfy Protect van elke bepaling, voorwaarde of eis voorzien in deze Kaderovereenkomst, houdt geen algehele afstand in van elke verplichting zich te houden aan deze bepaling, voorwaarde of eis.

Tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders bepaald in deze Kaderovereenkomst, kan geen garantie, verklaring, acceptatie, afstand of andere actie of weglating van Somfy Protect worden beschouwd als een wijziging van deze Kaderovereenkomst, en ook niet als juridisch bindend worden beschouwd, tenzij schriftelijk door u en een gemachtigd vertegenwoordiger van Somfy Protect gedaan.


8. KENNISGEVINGEN

Wij kunnen u kennisgevingen sturen door middel van publicaties op de Service, e-mails of andere communicatiemiddelen op basis van gegevens die u ons heeft verschaft om contact met u op te nemen Alle kennisgevingen van u of die u zijn gevraagd in het kader van deze Kaderovereenkomst moeten schriftelijk worden ingediend aan:

Somfy Protect by Myfox S.A.S
Regent Park II – Bat 1
2460 l’Occitane
31670 Labege
Frankrijk

Ledere kennisgeving van u die niet conform de bepalingen van dit Artikel over de "Kennisgevingen" wordt gedaan, heeft geen juridische waarde.


9. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

U en Somfy Protect komen overeen dat als een deel van deze Kaderovereenkomst door een bevoegde rechtbank als niet van toepassing wordt beoordeeld, wordt/worden de betreffende bepaling(en) alleen als nietig beschouwd voor zover zij als niet van toepassing worden beoordeeld. Dit is niet van invloed op de geldigheid van de andere bepalingen die in al hun omvang van kracht blijven.

10. AFWEZIGHEID VAN DERDE BEGUNSTIGDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent deze Kaderovereenkomst geen rechten aan derden.